Archivi tag: incendio norman atlantic

Fire emergency in Greece on Anek’s ferry΄El Venizelos’ – ΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ΄: ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟ ΠΛΟΙΟ ΤΩΝ ΑΝΕΚ LINES

In the night between August the 28th and the 29th 2018 the ship Eleftherios Venizelos, another ferry from Anek Lines, during its travel from Piraeus to Crete with 875 passengers and 141 crew on board, was hit by a serious fire in the garage area, so much that the Captain was forced to declare general emergency and abandonment of the ship.

The emergency operations were not easy and implied the intervent of two firefighting tug boats, ten tenders, 48 firefighters and two emergency teams, as the fire was very quickly expanding from the lower decks and heavy black smoke was inclosing the ship.

The dynamic of the new accident is similar to the disaster of the Norman Atlantic, which as this one, was operating under the flag of the Greek company ANEK: a vehicle parked on board caught fire so that from 12am the board started to send emergency signals to get help from the Coast Guard.

After we assisted dozens of passengers who suffered a devastating experience onboard of the Anek’s ferry Norman Atlantic in the nights of the 28/29 December 2014 where so many lost their life, an all others suffered for their personal safety and for the losses of their personal belongings and for which we already submitted to the Civil Court of Bari our law suit against Anek and Visemar (see our web page on such case: https://giustiziapernormanatlantic.wordpress.com/), we face another case with a fire that broke out in the car deck of a ferry.

The emergency operations on the Eleftherios Venizelos went on during all night and the ship was at the end escorted back into Piraeus and all the passengers were disambarked only during the morning of the 29 August.

Media sources report that the ship has had many problems operating so much that since 2014 it has a discontinuous use, with some short-term rentals (including one to the Greek government for the transportation of migrants from the islands) and sporadic income in service as a replace of other ships Anek stopped for repairs. This raises questions in relation to safety of the ship. These questions will be adressed by with a specific complaint we will file to authorities that have already opened an investigation to find out the causes of the fire and the reasons for the lack of containment of the flames in the garage by the drenching system, providing all the trial expert’s reports on Norman Atlantic about critical issues on fires in Ro/Ro ship’s garage open decks. Continua a leggere

Costa Concordia case and Norman Atlantic

Costa Concordia and punitive damages

Costa Concordia and punitive damages

As known, the ruling on appeal in criminal proceedings about the sinking of Costa Concordia ship, has recently upheld the conviction of captain Francesco Schettino to 16 years in prison. Our legal team has participated in this criminal trial since the beginning, representing, as “Giustizia per la Concordia” the interests of circa a hundred passengers and one of the victims, through a civil request  of compensation filed in the criminal case, running in the court of Grosseto in first degree, and in front of the Court of appeal of Florence then.

Our work, however, it was also and above focused towards establishing facts, detection of truth and identification of ALL responsibilities that, over those undeniable, objective and subjective, of the Captain, have prepared the ground to realize the tragedy, and in particular those of the shipping company because of the many failures, the crew unpreparedness, lack of immediate demand of tugboats and criminal management of the emergency, all widely linked to a consolidated savings policy by Costa Crociere, and more generally from all the shipping companies of big ships.

In the first degree instance, our clients, which – differently many others passengers, did not accept the company offer (€ 11.000,00, giving up any further claims and rights), obtained the conviction for a provisional compensation payment by Costa Cruises, variable between 30 thousand and 50 thousand euro for each passenger. In Appeal the payment due has been increased of about 15 thousand euro, raising the provisionals in a range from 45.000,00 to 65.000,00 euro for each passenger. Up to six times the original offer , as accepted by most passengers!

About punitive damages, the case will proceed in Supreme Court, as recently in our country, we faced many openings to this important side effect of a conviction, in presence of gross negligence.

We can not but emphasize that the compensation ruling on the Concordia case, and the positive results obtained in that criminal trial, can ad will reflect also directly on the Norman Atlantic case, as the winding parameters of the damage used by the courts, took into account the existence of psychological harm, in terms of post-traumatic stress disorder (PTSD), resulting from the participation of our clients to a traumatic experience that left indelible marks in their lives.

Knowing in detail the personal story lived on board of the Norman Atlantic by all of our clients that we assist in this other major naval disaster, we can state without a doubt, that their experience on board of the ferry on fire has been extremely stronger than the one lived aboard of the Concordia, both in terms of duration (up to two days) that of the physical and psychological intensity (exposure to extreme conditions, intoxication from fumes, no assistance on board etc.) and finally major financial losses in the event for the loss of all goods and personal effects, destruction of vehicles and transports etc.

It is worth noting that insurers of both vessels are in fact the same subjects, (P&I club, referring to a joint consortium of shipping companies), and then all damages paid in favor of the Concordia passengers are an objective parameter that must be taken into consideration both at the time of further negotiations in the case of Norman Atlantic, and also in the case of a winding-up on the outcome of the criminal trial, in course of establishment in Bari.

In NA criminal proceedings, the Public Prosecutor office of Bari is finalizing the unloading and disposal of all destroyed vehicles by the outside decks of the ship, and experts are concluding their investigations, aimed at identifying the causes of the fire, the propagation mode of management emergency.

So we trust that soon there will be an acceleration in both the criminal proceedings in the possible negotiations in the accident of Norman Atlantic, which remains one of the largest in recent years in the Mediterranean.

______________

Costa Concordia and punitive damages

Costa Concordia and punitive damages

Come noto la sentenza di appello nel processo penale sul naufragio della Costa Concordia ha recentemente confermato la condanna del comandante Francesco Schettino a 16 anni di reclusione. Il nostro team legale ha partecipato sia dall’inizio a questo processo, rappresentando gli interessi di un centinaio di passeggeri e di una delle vittime, attraverso la costituzione di parte civile e la richiesta di una liquidazione risarcitorio già in sede penale da parte del tribunale di Grosseto prima, e della Corte d’appello di Firenze poi.Il nostro lavoro, però, si è incentrato anche e sopratutto in direzione dell’accertamento dei fatti, dell’accertamento della verità e della individuazione di TUTTE le responsabilità che, oltre quelle innegabili, oggettive e soggettive, del Comandante, hanno preparato il terreno al realizzi della tragedia, ed in particolare quelle della compagnia di navigazione per via dei tanti malfunzionamenti, della impreparazione dell’equipaggio, della mancata richiesta immediata dei rimorchiatori e della criminale gestione della emergenza, il tutto diffusamente legato ad una consolidata politica di risparmio da parte di Costa Crociere, e più in generale delle compagnie di navigazione delle grandi navi.

In primo grado i nostri clienti, che non hanno accettato la offerta di pagamento della società di 11mila euro (accettando la quale in moltissimi altri passeggeri, invece, hanno purtroppo rinunciato ad ogni ulteriore pretesa e diritto) hanno ottenuto la condanna di Costa Crociere al pagamento di una provvisionale sui risarcimenti, variabile tra 30mila e 50 mila euro per ciascun passeggero. In Appello tutti i risarcimenti sono stati aumentati di circa 15 mila euro, portando le provvisionali dai 45mila a 65 mila euro per ciascun passeggero. Fino a sei volte la offerta originaria, accettata dalla maggior parte degli altri passeggeri!

Riguardo ai danni punitivi, proseguiamo in Cassazione, visto che nel nostro paese si sono avuti molti riconoscimenti di questa particolare forma di condanna in presenza di colpa grave, e che le Sezioni Unite sono state recentemente chiamate a pronunciarsi al riguardo.

 Al riguardo non possiamo non evidenziare che la sentenza sulla Concordia ed i positivi risultati ottenuti nel processo penale non può che riflettersi anche sul caso del Norman Atlantic, in quanto i parametri di liquidazione del danno da parte dei giudici, hanno tenuto conto sostanzialmente della sussistenza di un danno psicologico, in termini di disturbo da stress post traumatico (ptsd), derivante dalla partecipazione dei nostri clienti ad una esperienza traumatica che ha lasciato segni indelebili nella loro vita.

Conoscendo nel dettaglio la storia personale vissuta a bordo del Norman Atlantic da parte dei tanti clienti che assistiamo anche in questo disastro navale, siamo in grado di affermare senza ombra di dubbio che la loro esperienza a bordo del traghetto in fiamme è stata estremamente più forte di quella vissuta a bordo della Concordia, sia in termini di durata (fino a due giorni) che di intensità fisica e psicologica (esposizione a condizioni psicofisiche estreme, intossicazione dai fumi, mancata assistenza a bordo etc.) ed infine maggiori danni patrimoniali in caso di perdita di tutti i beni ed effetti personali, distruzione degli automezzi e trasporti etc.

Vale la pena evidenziare che gli assicuratori di entrambe le navi sono di fatto gli stessi, riferibili ad un consorzio solidale tra compagnie di navigazione, e quindi i danni liquidati in favore dei passeggeri della Concordia costituiscono un parametro che dovrà essere preso in considerazione tanto in sede di ulteriori trattative per il caso del Norman Atlantic, che nel caso di una liquidazione ad esito del processo penale in corso di instaurazione a Bari.

 Nel procedimento penale, la Procura di Bari sta tuttora ultimando allo scarico e smaltimento degli automezzi distrutti dai ponti esterni della nave, ed i periti stanno concludendo le loro attività di indagine, volte alla individuazione delle cause dell’incendio, modalità di propagazione di gestione della emergenza.

 Confidiamo quindi che a breve ci sarà una accelerazione sia nel procedimento penale che nelle possibili trattative nell’incidente del Norman Atlantic, che resta uno dei più gravi degli ultimi anni nel mediterraneo.

Cars from Deck 2 seems NOT RECOVERABLE

Questo slideshow richiede JavaScript.

Here are the cars as landed today 04/20/2016 from deck 2 of the Norman Atlantic: while the heavy trucks came out virtually unscathed from the lowest deck 1, the cars are reduced to a heap of blackened metal sheets, stained glass, plastic affected by heat, completely mildewed upholstery and interior soaked beyond repair of smoke, dioxins and mildew.

Unfortunately, the expectations of many passengers and our clients to recover their belongings and objects – even if only of sentimental value, seems to be irretrievably lost and gone up in smoke together with the ship. At a first sight, everything that was in the cars and in the trunks is moldy and smoked trash.

Tomorrow they will complete the unloading of all vehicles and storage of the cars in a warehouse, in order to permit assessment of the owners and Anek on the recoverability of the cars. All cars pulled off by the ship today, in our opinion, is no recoverable under normal conditions, since the mold and the smell of dioxin is so strong that no one can enter the car without protective masks.

In the coming days we will update our clients via personal email on the outside condition of each car stored in the warehouse and on the evaluation and Anek and our expert on the recoverability of the cars and of the personal belongings.

NOTE THAT it will also be possible to transfer cars in Greece in order to collect the vehicles directly to the destination port.


Ecco le autovetture sbarcate oggi 20.04.2016 dal ponte 2 della Norman Atlantic: mentre i TIR sono usciti praticamente indenni dal ponte più basso, le auto sono ridotte ad un ammasso di lamiere annerite, vetri macchiati, plastica intaccata dal calore, tappezzeria completamente ammuffita e interni intrisi in modo irrimediabile di fumi, diossina e muffa.

Putroppo le aspettative dei tanti passeggeri e nostri clienti di recuperare i propri effetti personali e oggetti anche se di valore solo affettivo, pare essere irrimediabilmente perduta ed andata in fumo assieme alla nave. Praticamente tutto quanto era nelle auto e nei portabagagli è ammuffito e affumicato.

Domani si porteranno a termine le operazioni di scarico delle vetture e stoccaggio in un magazzino, al fine di consentire la valutazione da parte dei proprietari e di Anek sulla recuperabilità o meno delle vetture. Di tutte le vetture tirate fuori dalla nave oggi, a nostro giudizio, nessuna è recuperabile a condizioni normali, essendo la muffa e l’odore di diossina talmente forte da non poter entrare nelle auto senza le maschere di protezione.

Nei prossimi giorni aggiorneremo i nostri clienti tramite mail personale sulle condizione delle singole autovetture depositate nel magazzino e sulla valutazione di Anek e del nostro corrispondente sulla recuperabilità o meno delle vetture e del contenuto.

NOTA BENE sarà possibile anche trasferire le autovetture in Grecia per consentire il ritiro direttamente al porto di destinazione

Seizure of trucks close to an end -dissequestro dei TIR vicino

The end of the seizure for 26 trucks, cargo and commercial vehicles escaped from the flames but blocked in Bari for over a year in the Norman Atlantic lower deck, and then after the unloading last week, immediately placed under seizure for the debts (about 2 million euro) unpaid by Visemar (owner of the ship) to the maritime rescue company (the Fratelli Barretta of Brindisi), is near, after a legal dispute between the carrier and the maritime rescue company. A settlement agreement between the parties has just been found, and then decays the reason that led to the seizure of all that was transported in the garage of the ship, including trucks, which at this point can be freed and returned to their rightful owners, mainly greek.

UPDATE 13.04.2016: the lawyers representing the tug boat company have informed that they renounced the seizure after a signed agreement with the Greek company Anek, charterer of the ferry.


Il dissequestro dei 26 TIR e veicoli industriali scampati alle fiamme ma bloccati per oltre un anno nei garage del Norman Atlantic, e poi dopo lo sbarco nelle settimane scorse, posti sotto sequestro conservativo a Bari per i debiti (circa due milioni di euro) non pagati da Visemar (proprietaria della nave) alla società di salvataggio marittimo (la Fratelli Barretta di Brindisi), è vicino, dopo una vertenza giudiziaria tra il vettore e la società di salvataggio marittimo. Un accordo transattivo fra le parti è appena stato trovato, e quindi decade il motivo che aveva portato al sequestro conservativo di tutto ciò che era trasportato nei garage della nave, compresi i camion, che a questo punto possono essere liberati e restituiti ai legittimi proprietari, in gran parte greci.

AGGIORNAMENTO 13.04.2016: i legali della società di traghettatori hanno fatto sapere di aver rinunciato agli effetti del sequestro dopo un accordo sottoscritto con la società greca Anek, noleggiatrice del traghetto.

Unloading vehicles deck 1-2 – sbarco dei mezzi ponte 1-2

The italian authorities have authorized unloading of vehicles from decks n. 1 and n. 2 of the Norman Atlantic: those in charge in the operations have raised the ramps to access bridges n. 1 and n. 2 and over this week will be prepared suitable lighting to ensure safe access to decks and the inspection by Harbour Master / Experts of the Court.

The program is to unload firstly the trucks by bridge n.1 (less affected by heat and flame) and today the first heavy trucks came out – after more than one year – from the cargo hold; As long as the lifting of the ramps goes smoothly and that it is guaranteed safe access, it is expected to unload all trucks in the week between 4 and 8 April, and then unload the vehicles on bridge #2 in the week between 11 and 15 April.

Further details will follow regarding the carry out of operations. Vehicle owners will have to provide the keys in order to unload vehicles from the ship. It has been planned to park the vehicles in a proper site, pending further agreements with the owners for their possible recovery and an inspection on general conditions of vehicles and personal belongings inside of it, as, even where not destroyed by the flames, have being exposed to extreme conditions during and immediately after the fire, and then closed in unhealthy environments for months.

We therefore ask our clients wich had a vehicle along with them, to provide us by express delivery with the keys of the vehicles and a copy of the registration certificate, by sending all to: Agenzia Legale -Viale Aldo Moro n. 11 / n – 00054 Fiumicino (Rome) Italy


 

Le autorità Italiane hanno autorizzato lo sbarco dei veicoli dai ponti n. 1 e n. 2: gli incaricati alle operazioni di smassamento della M/n Norman Atlantic hanno sollevato le rampe per accedere ai ponti n. 1 e n. 2 e nel corso di questa settimana sarà predisposta idonea illuminazione per garantire un accesso sicuro ai ponti e l’ispezione da parte della Capitaneria di Porto/Periti del Tribunale.

Il programma è di scaricare per primi i Tir dal ponte n. 1. (quello meno interessato da fiamme e calore) ed in data odierna i primi automezzi pesanti sono usciti dopo oltre un anno dalla stiva della nave; A condizione che il sollevamento delle rampe avvenga senza problemi e che sia garantito l’accesso in sicurezza, si prevede di scaricare i camion nella settimana tra il 4 e l’8 Aprile, per poi scaricare i veicoli dal ponte n. 2 nella settimana tra l’11 e il 15 Aprile.

I successivi dettagli seguiranno con riguardo allo svolgimento delle operazioni. I proprietari dei veicoli dovranno fornire le chiavi al fine di scaricare i veicoli dalla nave. È stato previsto di parcheggiare i veicoli in luogo a ciò individuato in attesa di ulteriori accordi con i proprietari per il loro recupero e una valutazione sulle condizioni dei mezzi e degli effetti personali al loro interno, che anche ove non distrutti dalle fiamme sono stati esposti a condizioni estreme durante e subito dopo l’incendio, e poi chiusi in ambienti malsani per mesi.

Chiediamo pertanto ai ns. clienti che avevano un veicolo al loro seguito di fornirci tramite corriere espresso le chiavi degli automezzi e copia della carta di circolazione, inviando tutto ad Agenzia Legale -Viale Aldo Moro n. 11/n – 00054 Fiumicino (Rome) Italy

Norman Atlantic – finished unloading from deck 3 – Terminato lo sbarco mezzi ponte 3

IMG_1034It’s been completed the sorting and unloading of the burned vehicles from deck 3 of the ship Norman Atlantic, docked in the port of Bari and destroyed by fire in 12/28/2014, causing the death of 11 people and 18 missing, for all causes yet to be ascertained. All passenger cars and trucks, extracted with great difficulty from the company contracted by the Public Prosecutor’s office in Bari under the direction of experts and scientific police and with the participation of our consultant Prof. Ing. Antonio Scamardella, were totally devastated by fire and high temperatures and reduced to a shapeless mass of metal, so it was carried out disposal and scrapping of vehicles.

The “sterile” area, released from vehicles – was immediately interdicted in order to allow the court experts to further investigate the causes and modes of fire development. It does not appear to be any biological specimen found, belonging to someone of the many dispersed.

The operations on the remaining bridges are therefore suspended and will continue after these scientific findings, until full unloading of the ship.

Our legal team has already from the beginning notified to Anek the full list of clients embarked with their cars, in order to allow verification and possible recovery of the vehicles and especially of their belongings and personal property, in some cases all they had, contained inside the vehicles.


IMG_7003Sono state portate a termine le operazioni di smassamento e scarico degli automezzi incendiati dal ponte 3 della nave Norman Atlantic, ormeggiata nel porto di Bari e distrutta dall’incendio del 28.12.2014, provocando la morte di 11 persone e 18 dispersi, per cause tutte ancora da accertare. Tutte le autovetture e gli autotreni, estratti con molte difficoltà dalla ditta incaricata dalla Procura di Bari sotto la direzione dei periti e della polizia scientifica e con la partecipazione del nostro consulente Prof. Ing. Antonio Scamardella, risultavano totalmente devastate dal fuoco e dalle temperature altissime, e ridotte ad una massa informe di lamiere, quindi si è proceduto allo smaltimento e rottamazione dei veicoli.

L’area “sterile”, liberata dagli automezzi – è stata immediatamente interdetta al fine di consentire ai periti del Tribunale di approfondire le indagini sulle cause e modalità di sviluppo dell’incendio. Non risulta essere stato rinvenuto alcun reperto biologico appartenente a qualcuno dei molti dispersi. Le operazioni sui restanti ponti sono quindi sospese e proseguiranno dopo questi accertamenti scientifici, fino al completo smassamento della nave.

Il nostro team di legali ha già da inizio comunicato ai responsabili di Anek l’elenco completo dei clienti che si erano imbarcati con le proprie auto, al fine di consentire la verifica e possibile recupero dei mezzi e sopratutto dei loro effetti e beni personali, in alcuni casi tutto quello che avevano, contenuti all’interno dei veicoli.

 

Unloading of vehicles – Operazioni di smassamento

Questo slideshow richiede JavaScript.

Alessandra Guarini of our pool “Justice for Norman Atlantic” attended the meeting held at the offices of the Port Authorities of Bari on January 7, also representing lawyers Cesare Bulgheroni and Massimiliano Gabrielli, supported by our consultant Antonio Scamardella, naval Engineer  and professor of the University of Naples.

At that meeting it was discussed and decided how to conduct the operations of ‘smassamento’ ie clearing the carcasses of cars and trucks still on board the Norman Atlantic. The operations started on January 8 and will continue unabated until the emptying of the bridges from bridge 3 to continue with the upper decks while the operations to empty bridge 2, not affected by the fire, will start after the Judge will decide how to proceed. The first operations are expected – perhaps optimistically – to last in about five weeks. As established at the meeting of 7 January the procedures to empty the NA will take place as follows: the first who will start to go on board will be the forensic experts, who will examine each vehicle before authorizing the landing in order to check for any human remains. Then it will be the turn of the recovery engineers who will proceed with the operations to land the vehicles on board: such vehicles once landed will be left in an area adjacent to the quay of the port where it is moored Norman Atlantic and will be inspected by experts and consultants to verify the damage assessment. After this operations the vehicles will be handed over to a company contracted by Anek and transferred to a storage facility where they will remain available to owners for 60 days. After this deadline they will be scrapped.

We have already adviced Anek about the fate of the vehicles in its custody in which we intimate Anek itself to avoid in any way to dispose or otherwise manage the landed vehicles before they were eventually controlled by us if our Clients will intend to check them.

From the point of view of the course of the criminal investigations we asked to get a copy of the loading document and of the other documentation recovered so far in order to assess the structure of the ship, the loading platform during the departure and the regularity of the certifications . We believe that such documents could help us to understand and they would be used to prove the criminal liability of the shipowner as really serious  so that as a consequence it would allow us to demand compensation for damages exceeding the limits set by the Athens Convention.

Waiting to inform you of further developments in the meantime we invite all our Clients interested in checking the conditions of their cars and their contents to urgently contact us so we can organize the control over them after landing.


L’ Avv. Guarini del pool ‘Giustizia per il Norman Atlantic’ ha partecipato alla riunione tenutasi presso gli uffici della Capitaneria di porto di Bari il 7 gennaio anche  in rappresentanza degli avvocati Cesare Bulgheroni e Massimiliano Gabrielli,  affiancata dal nostro consulente Ingegner Antonio Scamardella dell’Università di Napoli.

In tale riunione si sono discusse le modalità delle operazioni di ‘smassamento’ cioè di sgombero delle carcasse delle auto e dei camion ancora a bordo del Norman Atlantic: le operazioni sono iniziate l’8 gennaio e proseguiranno senza sosta sino allo svuotamento dei ponti a partire dal ponte 3 per proseguire con quelli superiori mentre per il ponte 2, non interessato dall’incendio, occorrerà attendere le decisioni del Giudice. Per le prime operazioni si prevede forse ottimisticamente che ci vorranno circa 5 settimane. Secondo quanto stabilito alla riunione del 7 gennaio le procedure di smassamento si svolgeranno con le seguenti modalità: i primi a salire saranno gli esperti della polizia scientifica, che provvederanno ad esaminare ogni singolo mezzo prima di autorizzarne lo sbarco al fine di  verificare la presenza di eventuali resti umani. Poi saliranno gli addetti al recupero dei mezzi, che una volta sbarcati saranno lasciati in una zona adiacente alla banchina del porto dove é ormeggiato il Norman Atlantic e potranno essere ispezionati dai periti e dai consulenti di parte per la valutazione dei danni. Esaurita questa immediata verifica  i mezzi sbarcati verranno consegnati ad una ditta incaricata da Anek e trasferiti in un deposito di stoccaggio ove rimarranno a disposizione dei proprietari per 60 giorni. Trascorso tale termine saranno rottamati.

Abbiamo già predisposto una diffida ad Anek circa la sorte dei mezzi che ha in custodia e che non potranno in alcun modo essere smaltiti o in altro modo gestiti prima che siano stati da noi eventualmente controllati e periziati ove i nostri assistiti intendano così procedere al riguardo.

Dal punto di vista del corso delle indagini in vista del processo abbiamo chiesto di avere  una copia del piano di carico e della documentazione relativa recuperata sino ad ora al fine di valutare la struttura della nave, il piano di carico alla partenza e la regolarità delle certificazioni. Riteniamo infatti che possano così essere individuati elementi probatori riguardo alla responsabilità penale dell’armatore che ove risultasse grave consentirebbe di richiedere risarcimenti dei danni superiori ai limiti fissati dalla Convenzione di Atene.

In attesa di informarvi sugli ulteriori sviluppi invitiamo intanto tutti i nostri clienti interessati a verificare le condizioni delle loro autovetture e del loro contenuto a urgentemente contattarci di modo da poter organizzare il controllo su di esse dopo lo sbarco.

UNLOADING OF THE NORMAN ATLANTIC – SBARCO DEI MEZZI

interno NA

Approaching the anniversary of ONE YEAR FROM FIRE OF NORMAN ATLANTIC, exploded Dec. 28, 2014, took place on Oct. 21, 2015 in Bari the meeting at the offices of the Harbour – just across the helpless wreck still moored in port, set by experts appointed by the examining magistrate within of recording evidence in course, in order to plan operations of “UNLOADING” the ship. Present for  our team the lawyer Domenico Chirulli and our consultant, Ing. Antonio Scamardella. The meeting served to illustrate and develop – finally! – the landing plan of the vehicles on board the wreck, an operation that will be implemented by a company specifically empowered by the judge as likely from next month. The only company to participate in the bidding won the job, and operations costs will fall on the Italian citizens, given the lack of agreement between Anek and Visemar in sharing the costs of recovery of vehicles and emptying the ship.

First will be drafted a security plan to protect the safety of those who will have to physically go to empty the bridges, even those completely burned and partially collapsed on one another, and take stock of all that therein is loaded and cluttered. The operations will be conducted in the presence of the forensic team who will ensure findings of the case and the possible – but highly likely – recovery of human remains, in addition to report in some areas (eg DGE room, safety room and bridge, trigger area fire, etc.) of specific evidence that can be used in criminal proceedings.

These operations will require several months for the deducible complexity of operations, made particularly complex in the bridges completely devastated by fire. Clearly it is not possible to know right now how many and which will be cars and trucks that, while not drawn and destroyed by fire, are still considered recoverable with normal functioning; In fact, both the exposure to high temperatures to intense smoke, may have irreparably damaged the electrical and electronic elements of the vehicles, as well as rendered useless all that was contained in a container transported by trucks or inside the car, such as bags, suitcases and personal effects of the passengers, which in some cases were even moving from country to country, bringing with them all their possessions. In addition, the prolonged stay of the vehicles in the inside decks, closed for months as in an oven under the Apulia sun, has actually contributed to the deterioration of everything – on the occasion of our visit on board – we got to see: from the bridge three up on the outside deck it’s all pretty much rusted and macerated.

As for the profile of the compensation for the value of vehicles, trucks and loads, this stage of unloading will be crucial, because Anek, Visemar and their insurers, said that – for them – at the moment all the vehicles that are not destroyed are virtually recoverable, and so you can not evaluate a claim for damages until they could examine their state of conservation. No mention about the year passed by with these vehicles and goods have been closed in the belly of their ship, and that the holders thereof have not been able to legitimately to use it, but we believe that this should be a further, and in some cases as for the goods transports with heavy vehicles – also of considerable economic importance.

Will continue, however, to Pisa on 6 November operations analysis give yourself retrieved from the VDR black box. This part of activities will be instrumental in the reconstruction of both the cause of the fire either of individual responsibilities of the suspects at various stages of the incident, including ship owners!

Of particular interest to us is – besides of course the causes and responsibilities for the development of the fire – the reconstruction of emergency management, and particularly the reasons for the choice of the Italian rescue ships and tug boats, a choice that has compounded the timing and conditions of the passengers, remained for days waiting to be rescued.


150507710-118e363f-b239-433d-a977-4a35de312779Avvicinandoci alla ricorrenza di UN ANNO DALL’INCENDIO DEL NORMAN ATLANTIC, esploso il 28 dicembre 2014, si è svolta il 21 ottobre 2015 a Bari la riunione presso gli Uffici della Capitaneria di Porto – proprio di fronte al relitto ancora ormeggiato inerme in porto, fissata dai periti nominati dal GIP in ambito dell’incidente probatorio in corso, al fine di programmare le operazioni di “smassamento” della nave.

Presenti per il ns. team l’Avv. Domenico Chirulli e il nostro consulente, Ing. Antonio Scamardella. La riunione è servita per illustrare e mettere a punto – finalmente! – il piano di sbarco degli automezzi a bordo del relitto, operazione che sarà attuata da una ditta appositamente incaricata dal Giudice a partire verosimilmente dal prossimo meseL’unica ditta a partecipare alla gara si è aggiudicata la gara, ed i costi delle operazioni ricadranno sui cittadini italiani, stante il mancato accordo tra Anek e Visemar nella ripartizione delle spese di recupero e svuotamento.

Prima dovrà essere redatto un piano di sicurezza per preservare l’incolumità fisica di chi materialmente dovrà procedere a vuotare i ponti, anche quelli completamente bruciati e parzialmente collassati uno sull’altro, e inventariare tutto ciò che ivi è stato caricato e stipato.

Le operazioni saranno svolte alla presenza della Polizia Scientifica che provvederà ai rilievi del caso ed all’eventuale – ma altamente probabile – recupero di resti umani, oltre alla repertazione in alcune aree (es stanza DGE, safety room e ponte di comando, area di innesco dell’incendio, etc.) di specifici elementi di prova utilizzabili nel processo penale.

Queste operazioni richiederanno diversi mesi, per le intuibili complessità delle operazioni, rese particolarmente complesse nei ponti completamente devastati dall’incendio. Chiaramente non è possibile sapere sin d’ora quali e quante saranno le autovetture ed i mezzi pesanti che, pur non attinti e distrutti dal fuoco, siano tuttora considerati recuperabili con normale funzionalità; infatti sia la esposizione ad alte temperature che al fumo intenso, potrebbe aver danneggiato irreparabilmente l’impianto elettrico e gli elementi elettronici dei veicoli, oltre che reso inservibile tutto ciò che era contenuto nei container trasportati dai TIR od all’interno delle auto, come borse, valige ed effetti personali dei passeggeri, i quali in alcuni casi si stavano addirittura trasferendo da un paese all’altro, portando quindi con se tutti i loro beni. Inoltre la prolungata permanenza dei mezzi nei ponti chiusi per mesi come in un forno sotto il sole pugliese ha di fatto contribuito a deteriorare tutto quello che – in occasione del ns sopralluogo a bordo – siamo riusciti a vedere: dal ponte tre fino su al ponte esterno è tutto praticamente arrugginito e macerato.

Per quanto al profilo del risarcimento del valore dei veicoli, dei TIR e del loro carico, la fase di smassamento sarà determinante, poiché Anek, Visemar e i loro assicuratori, hanno dichiarato che – per loro – tutti i mezzi che non risultano distrutti sono virtualmente recuperabili, e quindi non si può valutare un risarcimento del danno finché non si potrà esaminare le loro condizioni di conservazione. Sul fatto che per un anno quei mezzi siano stati chiusi nella pancia della loro nave, e che i titolari degli stessi non ne abbiano potuto fare legittimamente uso nessun accenno, ma noi riteniamo che questa debba essere una ulteriore, ed in alcuni casi come per i trasporti merce con veicoli pesanti – anche di considerevole peso economico.

Proseguiranno, invece, a Pisa il 6 novembre prossimo le operazioni di analisi dei datti recuperati dal VDR. Questa parte di attività sarà determinante nella ricostruzione sia della cause dell’incendio sia delle responsabilità individuali degli indagati nelle varie fasi dell’incidente, armatori compresi!

Di particolare interesse per noi è – oltre ovviamente alle cause e responsabilità per lo sviluppo dell’incendio – la ricostruzione della gestione dell’emergenza, e soprattutto delle ragioni della scelta dei soccorritori italiani, scelta che ha aggravato i tempi e le condizioni dei passeggeri, rimasti per giorni in  attesa di essere tratti in salvo.

Norman Atlantic: recovered by the experts the audio from black box – RECUPERATO DAI PERITI L’AUDIO DALLA SCATOLA NERA

Nel fermo immagine di un video della Guardia Costiera le operazioni di soccorso alla Norman Atlantic, 28 dicembre 2014. ANSA/GUARDIA COSTIERA +++EDITORIAL USE ONLY - NO SALES+++After a long summer stop, some good news coming from the criminal investigations in course in Bari to ascertain the cause of the fire of the Norman Atlantic and identifying any possible responsible for what happened that tragic night.

Thanks to the valuable work of the Judge’s experts on the black box that was found in the dashboard very damaged by the fire,  rumors confirms that it was finally possible to retrieve the audio files that firtly appeared not recorded or lost!

Quite clear the importance of being able to listen to the voices of the Captain and of the crew to reconstruct what happened on the main bridge in the hectic period during the emergency’s phase. We are confident that these data – miracolously recovered – will help to let emerge the truth of what really happened, allowing justice to identify and punish all the possible responsibles, also at a corporate level. We think also that the extraction of the black box data will be useful to understand or at least to explain not only the origin but also the spread of the fire, which also drew the Safety Room of the dashboard.

With this brilliant operation the experts really contributed to the investigations, which we belive it will now dramaticaly accelerate and will soon end with the committal for trial of all the responsibles. And it is not difficult to guess that the audio files will carry out sensational developments. Our goal is not only to assist the passengers of the Norman Atlantic but the most extraordinary and ambitious step that we aim is being able – at the end of the trial – to improve safety of navigation trying to economically punish shipping companies to induce them to equip themselves with modern and functional security systems, instead of saving money on safety measures and crews.

Soon we will update about other possible development on investigation phase, that has recently being extended for six more months, and the possible disembark of the vehicles still onborad of the Norman Atlantic ship, docked in Bari.

__________

Nel fermo immagine di un video della Guardia Costiera le operazioni di soccorso alla Norman Atlantic, 28 dicembre 2014. ANSA/GUARDIA COSTIERA +++EDITORIAL USE ONLY - NO SALES+++

Finalmente, dopo il lungo stop estivo, una svolta nelle indagini peritali in corso a Bari  per accertare le cause dell’incendio del Norman Atlantic e individuare i responsabili di quanto accaduto quella tragica notte. Grazie al prezioso lavoro dei periti sulla scatola nera recuperata della plancia di comando  con l’involucro esterno fuso, é stato miracolosamente possibile recuperare i file audio che parevano in una prima fase non registrati o perduti!

Di tutta evidenza l’importanza di poter ascoltare le voci del Comandante  e dell’equipaggio per ricostruire quanto accaduto in plancia nelle concitate fasi dell’emergenza. Siamo certi che questi dati finalmente ed insperabilmente recuperati faranno emergere la verità, consentendo alla giustizia di individuare e punire tutti responsabili anche eventualmente a livello societario.

Pensiamo, inoltre, che l’estrazione dei dati della scatola nera sarà utile anche per capire o meglio per spiegare non solo l’origine  ma anche la diffusione dell’incendio, che ha attinto anche la Safety Room della plancia di comando. Con questa brillante operazione i periti hanno senza dubbio dato un grosso impulso all’attività investigativa, che ci auguriamo quanto prima possa chiudersi con il rinvio a giudizio di tutti i responsabili. E non è difficile ipotizzare che grazie ai file audio ci saranno a breve svolte clamorose. Il nostro obiettivo è tutelare le persone che assistiamo che erano a bordo del Norman Atlantic ma il risultato più straordinario e ambizioso che ci prefiggiamo è quello di riuscire – attraverso il processo – a migliorare il sistema della sicurezza della navigazione cercando di fare punire economicamente le compagnie di navigazione per indurle a dotarsi di sistemi di sicurezza moderni e funzionali invece che risparmiare su mezzi ed equipaggi .

Presto contiamo di fornire nuovi aggiornamenti sulla fase delle indagini, che è stata recentemente prorogata di sei mesi, e sul possibile sbarco dei veicoli ancora a bordo della nave Norman Atlantic, ormeggiata nel porto di Bari.

A bordo del Norman Atlantic – 12 giugno 2015

Avv. Massimiliano Gabrielli a bordo del norman atlantic Friday the 12th of June 2015, together with the experts appointed by the Criminal Court of Bari, consultants of parties in disputes and my colleagues, we did the first official site inspection on the ship Norman Atlantic, burned down December 28, 2014 off the coast of Albania, while on its way from Greece to Italy. The ship is being sealed in custody for over six months, and after being towed from Tirana to Brindisi, and then to Bari, has been moored in the cruise dock of Bari port. Inside, remained the cars and trucks carrying the goods and all the belongings of the passengers, escaped from death, unfortunately not all, on board of the helicopters and with the few ferry’s means of saving. Everything that was not carbonized by the fire, which reached temperatures above 900 Celsius degrees (it melted aluminum wheels of the cars), has rotted under the heat of the sun; in the enclosed decks to reach the main brigde, we walked in total darkness between smelly sewage, fumes of dioxin, deformed walls, insects and rusty irons, in high danger conditions.

Foto 12-06-15 08 48 11Once we reached the higher opened deck, where passengers found refuge and were trapped for nearly three days in extreme weather surroundings (7-8 sea force, with waves of six meters and freezing winds over 50 km/h) and dreadful psycho-physical conditions, caught between the fire beneath them – melting the soles of their shoes, and the jets of icy water sprayed from the tug boats, we realized perfectly that these ships are death traps from which, in the event of a real emergency, it is impossible to escape. To save more than 500 persons on board were present only two lifeboats and some inflatable liferaft, to be reached sliding in a tube along the 25 meters of the ship’s side, adrift and on fire. Too bad that the red hot steel flank and flames melted the tube, and a man remained stuck inside, while on starboard side, the lifeboat and the tube were reduced to ashes even before they could be prepared for disembarking.

ponet esterno norman atlanticBeyond the technical aspects, regarding the investigations about the causes of the fire, on the ship’s malfunction and the behavior of the crew in the early stages of the emergency, the inspection of the ship has been helpful for us lawyers to better understand the tragedy experienced by our clients. Compared to the inspection on board of the Costa Concordia, which offered us, at distance of two years from the wreck, a kind of immediate snapshot of the moment when the passengers left everything and fled through the giant ship that ended up half under water – which is why I defined it as a modern Pompeii, on the upper deck of the Norman Atlantic we had the feeling of endless time of waiting for help, we found objects that passengers have used for the days in which they were trapped on board, the notebook with the drawings used to keep the kids occupied, blankets, a few bottles of water, bags and shoes of women, abandoned since then; everything else, in passenger’s cabins and lower decks, was reduced to ashes or buried inside the rusty carcasses of burned cars and trucks, along with the bodies of other passengers and clandestine still missing.

The shipping company has requested to delete the logo ANEK LINES from the side of the ship, considered embarrassing and damaging to their commercial image. Certainly it would also like to erase the memory of the tragedy and of the dead, but this will not happen. We lawyers of the victims are here for this, and after this strong experience we will know how to make it even better. The trial will bring light on the ferry industry, ships of shame, and on responsibilities for malfunctions, which are to be found also in the too easy system of controls on ships by the relevant authorities.

Avv. Massimiliano Gabrielli


Foto 12-06-15 09 56 20Il 12 giugno con i miei colleghi di Giustizia per la Concordia, Alessandra Guarini e Massimiliano Gabrielli, sono salito a bordo di quello che resta del Norman Atlantic per eseguire coi periti incaricati dal Tribunale e con i consulenti delle parti il primo sopralluogo sulle condizioni della nave. Siamo entrati da un passaggio – il c.d. accesso del pilota – che dalla fiancata sinistra della nave permette di attraversare una parte del ponte 1 per poi accedere ai ponti superiori con una delle scale posizionate all’interno dei ponti carico. Immediatamente entrati siamo letteralmente assaliti da un fetore indescrivibile di fumo, di putredine e di carburante che ti entra nel naso e in gola nonostante le mascherine che tutti noi portiamo.

Foto 12-06-15 10 04 25Il buio all’interno é totale e ci si può muovere solo usando torce elettriche che ognuno di noi porta con se… nonostante le torce il percorso é veramente pericolosissimo perché camminiamo attraverso carcasse contorte di camion completamente bruciati e gli spazi sono assolutamente angusti. Non solo: il pavimento é esso stesso contorto per essere stato deformato dal calore, scivoloso per essere ricoperto di poltiglia di olio e carburante e acqua e comunque disseminato di detriti metallici. Si sentono anche le mosche, tante, grosse, che ti seguono ovunque in quei meandri bui e rumori di ferraglia che si muove, scricchiola, e si intravvede qualche piccolo animale che scappa al nostro arrivo. Il percorso che ci viene indicato dai militari della guardia costiera che ci accompagnano é assolutamente caotico e si ha l’impressione che nemmeno loro sappiano effettivamente quale strada pigliare tanto che alcune delle persone che mi precedevano prenderanno una strada diversa da quella che il militare che avevo più vicino mi indicava.

Foto 12-06-15 09 35 16Finalmente, dopo avere salito due ponti attraverso scale buie e scivolose dove tutto era coperto da viscidume e dal nero fumo che permea quasi del tutto l’interno della Norman, spuntiamo in uno spazio aperto dove vediamo direttamente le condizioni del ponte e delle auto che erano state li posteggiate: il pavimento, come all’interno, é tutto contorto per il calore che si era sviluppato e la vernice che lo ricopriva é bruciata così che é quasi tutto color ruggine. Le auto sono solo degli scheletri e addirittura vediamo che i cerchioni si sono completamente fusi…uno dei consulenti che erano con noi ci dice che l’alluminio fonde a 900 gradi! Questa, dunque, é la temperatura infernale che almeno è stata raggiunta, addirittura all’aperto! Curiosamente – ci dicono che sarebbe dipeso dallo sbandamento che comunque la nave ha subito – le carcasse delle auto si sono ammassate tutte verso il lato dritto della nave. In maniera inspiegabile vediamo due auto – una Porsche e una Volvo – targate Grecia – sul ponte all’aperto, posizionate sul lato sinistro, che si sono salvate senza apparentemente subire alcun danno.

Foto 12-06-15 09 37 02Sempre sul lato a dritta possiamo vedere quello che rimane delle due scialuppe di salvataggio che non sono state calate a mare (l’incendio si era sviluppato da quella parte e evidentemente non fu possibile sbracciarle): non esistono più, sono completamente polverizzate e inspiegabilmente vediamo all’interno di esse ancora intatte le buste delle razioni di emergenza. Fortunatamente riusciamo a salire al ponte quattro e al cinque senza la necessità di dover rientrare nel ventre nero delle nave: dall’esterno per essere tutte le vetrate esplose per il calore si vedono comunque i resti dei saloni interni che risultano completamente carbonizzati. L’odore tremendo che esce da quelle sale fa presumere che lá ci possano ancora essere dei resti umani.

Foto 12-06-15 10 57 28Accediamo alla plancia di comando dove troviamo un ambiente che, salvo la parte centrale adiacente alla safety room che risulta del tutto bruciata (e anche il soffitto li é deformato dal calore), é cristallizzata ai momenti concitati dell’emergenza. Con Alessandra e Massimiliano ci aggiriamo attoniti in quel l’ambiente che ci ricorda drammaticamente il nostro accesso al ponte di comando della Concordia: lo stesso abbandono e lo stesso senso di tragedia che abbiamo respirato anche lá. Carte buttate ovunque, telefoni abbandonati, sediole rovesciate, il caos di chi evidentemente non ha potuto o saputo dominare quello che stava accadendo.

Foto 12-06-15 09 21 59Dal punto di vista tecnico pare di intendere che i periti e i consulenti siano orientati a ritenere che la causa dell’incendio sia da attribuire ad un camion che trasportava derrate alimentari e che non era stato attaccato alla rete elettrica di bordo…il perché é facile da intuire: troppi camion e autobus erano stati stipati contemporaneamente sul Norman e non c’era più abbastanza spazio per poter fare attaccare alla rete di bordo tutti quanti così causandosi il pericolo di scintille dai motori accesi che avrebbero potuto innescare il focolaio di un incendio. Altro punto da verificarsi é perché gli impianti antincendio non lo abbiano spento: i tecnici stanno verificando che i serbatoi del diesel che alimenta il DGE e l’impianto sono praticamente pieni. Ciò segnala che non sarebbero stati utilizzati fino in fondo e quindi rimane da capire se sia stata una scelta cosciente quella di evitare di usare gli impianti o se invece non abbiano funzionato e perché.

A noi rimane quel senso di orrore per quello che abbiamo veduto, mischiato all’umana pietá per quelli, tutti, che hanno avuto la sfortuna di essere a bordo di quella trappola mortale che non solo é stata usata per evidentemente potersi ottenere il massimo profitto possibile (ed eccessivo) dal carico di troppi automezzi stipati all’inverosimile ma che nemmeno ha funzionato nei propri sistemi di emergenza essenziali per carenze tecniche e per la palese impreparazione del personale di bordo che, oltretutto, si é macchiato della colpa peggiore di avere abbandonato al proprio destino le persone a loro affidate. Cercheremo di fare luce su tutte le manchevolezze, le colpe e le impreparazioni che si sono verificate per amore di verità e per sete di Giustizia, Giustizia per il Norman Atlantic. Con ancora nelle narici e in gola l’odore della morte che promana da quel girone infernale che é stato il Norman.

Cesare G. Bulgheroni


avvocati Alessandra Guarini, Cesare Bulgheroni e Massimiliano GabrielliIl sopralluogo è stato difficile e pericoloso. Siamo saliti al buio, passando attraverso le carcasse bruciate dei tanti mezzi stipati a bordo, in spazi angusti e pericolanti. Abbiamo tutti immediatamente compreso che il carico era eccessivo! L’aria era irrespirabile ed insalubre! Ogni parte della nave è deformata dalle fiamme e le superfici sono sconnesse e scivolose. Con i periti e i consulenti abbiamo cercato ogni elemento utile a ricostruire le cause dell’incendio e del perché i dispositivi di sicurezza non abbiano funzionato. Rimane il “mistero” della scatola nera e dei dati mancanti: il disco interno recuperato dalla nave é bruciato mentre quello esterno, contenuto nella capsula galleggiante, é stato oggetto di una attività di lettura nella fase delle indagini, eseguita senza che venisse fatta una copia forense e con conseguente alterazione dell’originale. Ad oggi mancano proprio i files audio, fondamentali per ricostruire quanto accaduto a bordo la notte dell’incendio! Per questo abbiamo chiesto ai periti di verificare ogni circostanza utile ad escludere eventuali manomissioni.

Foto 12-06-15 09 41 52Ho visto molto orrore dentro quella nave completamente divorata dalle fiamme. Ho visto sul ponte più alto le paratie dove per giorni hanno trovato riparo i naufraghi in attesa dei soccorsi. Ho visto gli zaini dei bambini, i blocchi e le matite usati per distrarli dalla tragedia che stavano vivendo. Siamo rimasti stupiti della richiesta della società Anek Line di cancellare il logo ancora visibile sul fianco del relitto per evitare pubblicità negativa, visto che proprio davanti a quel molo attraccano le grandi navi da Crociera! Ma non riusciranno a cancellare la memoria della tragedia e delle vittime!  L’avv. Massimiliano Gabrielli, l’Avv. Cesare Bukgheroni ed io del legal team “Giustizia per il Norman Atlantic” non dimenticheremo i passeggeri e nemmeno ciò che abbiamo visto e respirato tra quelle lamiere contorte. Staremo a fianco delle vittime affinché la verità sia accertata e i colpevoli puniti!

Avv. Alessandra Guarini


CLICCA PER VEDERE LE FOTO DELL’ACCESSO A BORDO DEL NORMAN ATLANTIC – PICTURES FROM THE INSIDE OF THE SHIP 

APERTO IL PORTELLONE DEL NORMAN ATLANTIC

150507710-118e363f-b239-433d-a977-4a35de312779Il portellone della Norman Atlantic è stato finalmente aperto, dopo oltre cinque mesi dal naufragio che causò la morte di 11 persone (18 passeggeri ufficialmente ancora dispersi), in funzione delle attività tecniche disposte dal GIP di Bari nell’ambito dell’incidente probatorio per stabilire le cause dell’incendio ed i malfunzionamenti che hanno provocato il naufragio del traghetto al largo delle coste albanesi.

150508594-a8b856a4-262c-4f76-884b-189156e6e172-2Le operazioni di apertura dell’accesso automezzi alla nave, ormeggiata davanti al terminal crociere del porto di Bari, erano iniziate la scorsa settimana, coinvolgendo i tecnici, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Polizia, ed hanno comportato il taglio con la fiamma ossidrica dei pistoni del portellone, praticamente fusi dal calore, calandolo lentamente attraverso due enormi gru.

145744681-f6923040-f48b-4a00-9254-504a9294202aDall’esterno sono visibili le carcasse di TIR, Pullman ed autovetture completamente bruciate, parcheggiati sul ponte che per primo sembra essere andato a fuoco. Si vedono chiaramente le strutture in ferro della nave bruciate e in parte crollate, mezzi pesanti ed auto totalmente distrutti, anche se risulta che ai ponti 1 e 2 il carico ed i mezzi siano rimasti praticamente intatti (ma non è affatto detto che siano recuperabili, a causa della intensa esposizione a calore, fumo ed acqua del sistema drenching).

145744744-7a95962d-a1bb-428f-8ae9-3cb5abc5d4caUna volta aperta la poppa della nave, saranno prelevati campioni dei liquidi che si trovano all’interno del ponte perchè vengano analizzati dall’Arpa che dovrà dare indicazioni per lo smaltimento, al fine di evitare eventuali danni ambientali, ed a partire dall’11 giugno si procederà poi allo svuotamento (tecnicamente chiamato ‘smassamentò) del relitto e i tecnici nominati dal gip nell’ambito dell’incidente probatorio saliranno a bordo, dando inizio alle operazioni di perizia vera e propria. Il nostro pool di avvocati sarà presente per rappresentare le parti offese, affiancato dal consulente Prof. Antonio Scamardella, ingegnere navale della università di Napoli. Le attività tecniche si concluderanno entro i prossimi sei mesi, e si presume che durante questo periodo possano essere rinvenuti a bordo altri resti umani appartenuti ai molti dispersi ed al numero ancora imprecisato di clandestini che, si sa per dato praticamente certo, erano presenti nei locali garage durante l’incidente..

A seguito dei primi sopralluoghi da parte dei periti, si procederà quindi al progressivo scarico degli automezzi e dei container, anche al fine della messa in sicurezza e smaltimento del relitto, e possibile restituzione di quanto non distrutto dal fuoco agli aventi diritto. A bordo del traghetto, oltre alle autovetture, viaggiavano moltissimi mezzi pesanti per trasporto di generi alimentari, come pesce, olio di oliva etc..

Vedi il VIDEO del servizio del TG1: DENTRO LA NORMAN ATLANTIC

Su Ns. istanza disposto TEST DNA sui familiari dei dispersi #Norman Atlantic

dna-kkwH-U43020654615759pdF-1224x916@Corriere-Web-Sezioni-593x443

Dopo oltre 5 mesi dall’incendio del Norman Atlantic non si è ancora accertata la identità di alcune delle salme recuperate a bordo ed in mare, ed i familiari di alcune vittime hanno incaricato i ns. Avvocati di richiedere alla Procura di Bari di procedere ad un prelievo urgente dei loro campioni biologici, al fine di confrontarli con quelli dei corpi rimasti senza nome; infatti i resti umani totalmente carbonizzati, recuperati a bordo della nave,  e quelli irriconoscibili recuperati in mare, a distanza anche di due mesi, sono già stati sottoposti al test DNA ma non era ancora stato effettuato altrettanto con i parenti dei dispersi, onde procedere poi all’esame comparativo ed eventuale identificazione.

Il giorno 18 maggio 2015 presso gli uffici della Procura di Bari, verrà quindi finalmente affidato l’incarico ai consulenti medico-legali di effettuare presso il policlinico di Bari il prelievo dei campioni biologici per il TEST DNA ai congiunti di due tra i passeggeri dispersi il 28.12.2014, anche in funzione del prossimo avvio delle operazioni peritali a bordo del relitto, che prenderanno il via dopo la udienza di incidente probatorio del 22.05.2015, e che potrebbero anche portare al rinvenimento di altri corpi rimasti a bordo in zone della nave non ancora esplorate: il numero dei dispersi accertati è di 19 passeggeri, di cui tre clandestini.

L’accertamento ha anche una determinante rilevanza riguardo ai tempi per i risarcimenti, poiché la condizione di morte presunta non è stata ancora dichiarata e, ad oggi, i parenti delle vittime non hanno ricevuto alcun tipo di risarcimento od indennizzo dalle compagnie Visemar ed Anek Lines, neppure a titolo di acconto.

Fuego en el ferry “SORRENTO” a Palma de Mallorca: Servicio de ayuda a los pasajeros

imagen-del-ferry-sorrento-palma-de-mallorcaUn nuevo incendio en otro ferry con bandera italiana ha sucedido hoy 04/28/2015 en las cercanías de Palma de Mallorca, exactamente cuatro meses después de la tragedia del Norman Atlantic del 28/12/2014: el ferry “Sorrento“, de la misma clase y capacidad, el mismo proyecto de construcción y con el mismo incidente de fuego a bordo que se extendió por todo el barco, pero esta vez parece afortunadamente sin pérdida de vidas y lesiones graves. El fuego se produjo poco después de la salida del puerto español de Palma de Mallorca en la mañana de hoy; el ferry de bandera italiana (propiedad del armador italiano Grimaldi Lines) fue fletado por Transmediterránea española.

Dada la gravedad de la situación que se desarrolló inmediatamente a bordo, se decidió a abandonar el barco. El Ministerio de Fomento español dijo que el capitán no quería inicialmente evacuar el ferry pero los pasajeros y la tripulación, finalmente abandonaron el barco en llamas en los botes salvavidas.

Todos los pasajeros y miembros de la tripulación fueron rescatados por otras embarcaciones en la zona, incluyendo el buque italiano “Puglia” propiedad de la Tirrenia, alquilado a la empresa española Balearia.

exterior_sorrentoEl incendiose produjo como en el Atlantic Norman, en el garaje, en la cuarta cubierta del ferry y luego se ha extendido a otras áreas de la nave. A bordo iban la tripulación compuesta por 45 personas y 160 pasajeros, incluyendo 14 italianos, además de la carga de automóviles y camiones. La operación de rescate, que involucró a numerosos barcos, tuvo lugar en aguas españolas y fue coordinada por la Guardia Costera, con la ayuda de la Guardia Costera italiana, como un buque de bandera italiana.

sorrento-incendio-grimaldiLos pasajeros pueden confiar en nuestro pull legal para reclamar daños y perjuicios de inmediato, para encontrar la mejor opción y en acciones legales pertinentes (civil y/o penal) y recibir la mejor atención para las acciones de Derecho Marítimo.

Le sugerimos en este momento la mejor marera de proceder, no sólo con una breve guía sobre cómo y cuándo hacer una reclamación, pero la forma de obtener la compensación máxima, y un pequeño manual a seguir, dada la gran experiencia en desastres marítimos siguiente el naufragio de la Costa Concordia Atlántico y la Norman:

QUÉ HACER, algunas sugerencias preliminares:

 • Haga una lista de sus bienes (joyas, equipos electrónicos, dinero, ropa, etc ..) perdidos en el naufragio.
 • Recuperar documentos de viaje (correo electrónico bono, agencias de viajes, etc ..) y documento con los gastos incurridos por los viajes y para la repatriación.
 • Para aquellos que han sufrido lesiones guardar copias de los certificados médicos y gastos, sin embargo, en el momento de vuelta a casa valorar la posibilidad de acudir a su médico para valorar su estado de ansiedad y el estrés psicológico como trastorno de estrés postraumático o “trastorno de estrés postraumático”.
 • Póngase en contacto con nuestra oficina para que se pueda enviar al instante y de forma totalmente gratuita primera carta para la solicitud daños y perjuicios a la Compañía Cruceros (la llamada carta de acción legal), que rompe cualquier prescripción (no hay 10 días como usted puede haber oído en las noticias de televisión, pero es preferible enviar tan pronto como sea posible la notificación de sus daños con el fin de efectuar los intereses legales).
 • En caso de lesiones se deberá formalizar las pertinentes acciones legales penales y presentar una queja dentro de los tres meses después del hecho (recomendado).
 • No firme ningún formulario de reembolso o el papel de las empresas Líneas Grimaldi o Tansmediterranea.

Todo el procedimiento con nuestros abogados se realizará online, sin necesidad de desplazarse físicamente a nuestras oficinas, a través de conexiones de correo electrónico y vídeo web, o si lo prefiere mediante reunión presencial con nuestros abogados en las principales ciudades de España, o en nuestras oficinas en Milán, Roma o Fiumicino o la mayoría de las ciudades italianas.

SOBRE NOSOTROS: Somos un grupo de abogados, expertos en desastres marítimos, como el caso del Costa Concordia donde hemos sido referentes entre las partes civiles en el juicio por el naufragio del Costa Concordia, en el que todavía estamos inmersos en la defensa de un grupo de un centenar de pasajeros en el procedimiento penal contra Francesco Schettino, en el juicio que se ejecuta en el fuego Norman Atlantic fuera de las costas griegas, y somos los representantes de las partes civiles, desde las primeras etapas de las investigaciones en todos las principales causas penales italianas relacionadas con intereses comunes a las víctimas de lesiones personales (justicia para las víctimas del amianto), o por la pérdida financiera de números de masa (la justicia para las víctimas de los seguros EFS crack), como en muchos otros pasos procesales para proteger a las víctimas de desastres en masa y daños de serie.

IMG_6571QUÉ ESTAMOS HACIENDO: como en el caso de Norton Atlantic, en relación con las reclamaciones civiles de daños y perjuicios, ya hemos iniciado los trámites para solicitar una indemnización por todos los pasajeros del ferry que ya estamos asistiendo – el envío de solicitudes formales de indemnización para cada uno de los supervivientes, mientras que desde el punto de investigación y proceso penal, vamos a presentar de inmediato un primer grupo de quejas ante el Ministerio Público en Grecia, con peticiones para apoderarse de los activos y bienes de las dos empresas involucradas, líneas Grimaldi y Transmediterránea, con garantía la indemnización por daños y perjuicios a nuestros clientes. Somos los únicos abogados, hasta la fecha, que ha propuesto en el caso de Norman Atlantic al Ministerio Público esta importante medida de protección, para futuras compensaciones de las víctimas, en caso de que las compañías de seguros, por cualquier razón, trataran de rechazar pagar. Es, obviamente, fundamental para tener la máxima adhesión posible de pasajeros, para dar por un lado un mayor impulso a nuestra solicitud de embargo de bienes de las empresas, y por otra parte para poder – de esta manera – garantizar la cobertura a través de la incautación de activos y a través de nuestras iniciativas en su favor.

QUÉ DEBE HACER PARA SOLICITAR UNA COMPENSACIÓN DE DAÑOS: se deberá acreditar que estaba a bordo de la nave Sorrento por medio de las tarjetas de embarque de Transmediterránea o mediante la prueba de su presencia a bordo de uno de los barcos o helicópteros de rescate. Además, deberá acreditar todos los gastos soportados por el incidente, así como los certificados médicos y/o un certificado del psicólogo-psiquiatra sobre el estado de ansiedad y de estrés postraumático (si existe), preferiblemente de un instituto público médico. El plazo para presentar una denuncia penal es de 90 días desde el momento del suceso, pero sería conveniente iniciar inmediatamente las acciones pertinentes mediante el envío de una carta solicitando daños y las denuncias penales. NOTA QUE EL PLAZO PARA PRESENTAR LA QUEJA ES 90 DÍAS A PARTIR DEL SUCESO.

QUÉ OFRECEMOS: el pool legal de “Justicia para el Norman Atlantic” le ofrece asistencia jurídica no sólo para obtener la máxima indemnización, a través de nuestro equipo de abogados expertos. Es necesario tener en cuenta el procedimiento implicará algunos asuntos muy peculiares, las leyes marítimas y de la conexión con el crimen investigaciones: como consecuencia del delito, intencional o no, el seguro y las empresas involucradas pueden negarse a pagar, hasta el final de la fase de investigación, a no ser que se vean forzados a través de quejas y acciones de incautación. La opción caso civil, que algunos bufete de abogados griego sugiere, es en este momento el camino más desconocido, por calendario y los resultados. Contamos con una experiencia específica en desastres marítimos y de masas, como el del Concordia, y por esta razón estamos muy confiados en nuestras posibilidades y en las opciones para obtener mejores resultados de nuestros clientes.

CUÁLES SON LOS GASTOS LEGALES: trabajamos en un método transparente y muy, no será necesaria una provisión de fondos y será a coste cero para los clientes. El sistema de pago se realizará por medio de pacto sobre la cantidad que se obtenga por nuestras gestiones. La asistencia cubre por completo todas las fases del procedimiento desde la parte extrajudicial hasta la judicial si fuera necesaria.

Póngase en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico, SIN COMPROMISO, consulta gratuita y asistencia letrada inmediata de nuestros abogados, ASISTENCIA JURÍDICA EN INGLÉS, ESPAÑOL Y griego. Abogados albaneses disponibles.

 • Help line 24/h                               +39 340 2602504 
 • email                                               info@agenzialegale.net
 • Fiumicino (operative office)           +39 06 89019172
 • Roma                                               (Avv. Massimiliano Gabrielli)
 • Milano                                             (Avv. Cesare Bulgheroni)
 • Biella                                                (Avv. Alessandra Guarini)
 • Spain                                                (Avv. Luis Felipe Garcia)

sorrento-incendio-grimaldiENGLISH: A new fire on another ferry flying the Italian flag happened today 04/28/2015 off Palma de Mallorca, exactly four months after the tragedy of the Norman Atlantic  28/12/2014: the ferry “Sorrento“, the same class of ro-ro pax, the same construction project and the same fire extended throughout the ferry but this time seems fortunately without loss of life and serious injuries. broke out in the morning the fire on board Sorrento Italian flag (property of the italian shipowner Grimaldi Lines), chartered to the Spanish Transmediterranea shortly after departure from the Spanish port of Palma de Mallorca.

Given the gravity of the situation which developed immediately on board, it was decided to abandon ship. The Spanish Ministry of Works said the captain did not initially want to evacuate the ferry but passengers and crew eventually left the burning boat in lifeboats.

All passengers and crew members were rescued by other ships discovered in the area, including the Italian ship “Puglia” Tirrenia owned, leased to the Spanish company Balearia.

exterior_sorrentoThe fire broke out juast as happened on the Norman Atlantic, in the garage, on the 4th deck of the ferry and has then expanded to other areas of the ship. Onboard were the crew of 45 people and 160 passengers, including 14 Italians, in addition to the load of cars and trucks. The rescue operation, which involved numerous ships, took place in Spanish waters and was coordinated from Madrid Iberian Coast Guard, with the help from Rome of the Italian Coast Guard, as the vessel flies the Italian flag.

Passengers can rely on our legal pool to claim damages immediately, to find the right choice and on legal action to be activated (civil and/or criminal) and receive the best care for the Maritime law actions.

We suggest you right now what to do, not only with a brief guide on how and when to make a claim, but how to get the maximum compensation, and a small handbook to follow, strong of the experience at the forefront of maritime disasters following the shipwreck of the Costa Concordia and Norman Atlantic:

WHAT TO DO, some early suggestions:

 1. Make a list of your goods (jewelry, electronic equipment, money, clothes, etc..) lost in the shipwreck.
 2. Retrieve travel documents (voucher email, travel agency etc..) and document any expenses incurred for travel and for repatriation.
 3. For those who have suffered injuries keep copies of medical certificates and expenses, however, as you get home go to your doctor for medical report of anxiety and psychological stress as PTSD or “post traumatic stress disorder”.
 4. Please contact our Law Agency office to send instantly and totally free of charge first letter for the damages request, to the Cruises Company (so-called letter of legal action), which breaks any prescription (there are not 10 days as you might have heard on Tv news, but it is preferable to send as soon as possible notice of your damages in order to effect the legal interests).
 5. In case of injury this shall be subject to criminal legal action and file a complaint within three months after the fact (recommended).
 6. Do not sign any reimbursement form or paper from the Grimaldi or Tansmediterranea lines companies
 7.  The whole procedure with our office will take place online, without the need to physically visit our Offices, via email and web video connections, or if you prefer by making an appointment in major cities of Spain, or at our offices in Milano, Rome or Fiumicino or most of Italian cities.

We have activated a BLOG WITH ALL THE WRECK INFO & NEWS and a Chatline for advice on compensation for Sorrento wreck


ABOUT US: We are a group of lawyers, experts in Ship & mass disaster, as pool “Giustizia per la Concordia” we have been leaders among the civil parties in the crime trial for the shipwreck of Costa Concordia, in which we are still engaged in defending a group of about one hundred passengers in hearings against Francesco Schettino, in the trial running on the Norman Atlantic fire out of the Greek coasts, and we are, as civil parties and prominent leaders, from the early stages of investigations in all Italian major criminal cases involving common interests to victims of personal injury (justice for asbestos victims) or for financial loss of mass numbers (justice for victims of crack SAI insurance), as in many other procedural steps to protect victims of mass disaster and serial damages.

IMG_6571WHAT WE ARE DOING: as in the Norton Atlantic case, on the side of the civil requests of damages, we have already initiated procedures to request compensation for all passengers of the ferry that we are already assisting – sending formal requests for compensation for each of the survivors, while from the criminal investigation & trial point of view, we will immediately  file a first group of complaints to the Public Prosecutor in Greece, with requests to seize assets and goods of the two Companies involved, Grimaldi lines and Transmediterranea, to guarantee the compensation for damages to our clients. We are the only lawyers, up to the date, to have proposed in the Norman Atlantic case to the Public Prosecutor this important protection measure, for the victim’s future compensations, in the event that the insurance companies, for whatever reason, would try to refuse to pay. It is obviously fundamental to have the maximum possible adhesion from passengers,  to give on one hand greater impetus to our request to seize Companies’ assets, and in the other hand to be able – in this way – to ensure coverage through the seizure of assets  and trough our other initiatives in your favor. Check our LATEST NEWS from the top menu.

WHAT YOU NEED TO ACT FOR DAMAGE COMPENSATION: as the passengers list might be incomplete, you must be able to demonstrate that you were onboard of the Sorrento ship: even without the coupon ticket of Transmediterranea, it could be sufficient to prove your presence on board of one of the ships or helicopters that have rescued passengers; please keep all the receipts of the expenses you paid and need to pay and the medical certificates, please record the transfer and any further expenses in which you incurred to return home and to get medical opinions and visits; get yourself a certificate of a medical psychologist-psychiatrist about the state of anxiety and post traumatic stress (if present), preferably from a public medic institute. The time limit to file a  criminal complaint is of 90 days from the  moment of the sinking, but you should immediately start actions, sending a letter requesting damages and proposing our criminal complaints files. NOTE THAT THE TERM TO FILE A COMPLAINT IS 90 DAYS FROM THE FACT. 

WHAT WE PROVIDE YOU: the pool of “Giustizia per il Norman Atlantic” offers you a global and 360° legal assistance not only to get the maximum compensation, through our team of experienced attorneys with law firms present on virtually the entire territory in Italy, but we  also provided help to single survivors and groups of them to get back home forcing Anek Lines to ensure and pay for returns, and refund the costs of first needs, and we are providing more and more passengers informations and assistance to take a decision. We offer a full package of trust, even giving you the chance to get, for the forensic final report, the technical opinion of Prof. Giovanni De Girolamo, who is the leading expert of PTSD in Italy, already our consultant in the Costa Concordia’s case  and one of the experts appointed by our Ministries in catastrophic events such as Chernobyl, who will provide and examine the psychological consequences as a result of your participation in a highly traumatic experience such as the burning of the Sorrento or the Norman Atlantic and and being for 72 hours on top board, in harsh physical conditions, in order to relate effectively and targeting to be compensated in the right measure. Please note, You should consider that the compensation issue will involve some very peculiar matters, as maritime laws and connecting it to the crime investigations: as a result of a crime, intentional or not, the insurance and the involved companies might refuse to pay, until the end of the investigation phase, unless we push them through complaints and seizure actions. Not all the lawyers will be able to handle the case properly, and you should consider that Italy has the jurisdiction on the criminal procedure, so you might end up doubling the costs for an italian and uk/greece firm. The civil case option, that some greek law firm is suggesting, is at the moment the most unknown path, for timing and results. We have a specific experience on maritime & mass disaster, such as Concordia Shipwreck, and for this reason we are very confident on our means and on possibile choices for our client’s best results.

WHAT ARE THE LEGAL COSTS: we operate in a very clear and absolute transparent method, there is no need of any anticipated payment and we carry out the assistance without requesting any retainer and with zero costs for the Clients, the only expense that remains on your side is for medical certificates; obviously our lawyers do not work for free; the payment system is regulated as a contingency fees’ pact that predicts to leave to lawyers for their assistance a percentage of the amounts that will be earned as compensation in your favor.  For this case it is the best possible, virtuous and beneficial deal for the victims of the tragedy, since, without having to anticipate any expense or risk to pay thousands of euro in fees for legal actions, our lawyers will have to work to get the possible maximum compensations in your interest in the shortest time as possible. The assistance of our pool covers entirely any cost either for the phase out of court (letters and notices damages, negotiations, meetings, transactions, etc.) and either the actions that we are promoting and we intend to promote on behalf of all of our Clients (complaints, request for seizure, represent you as civil part in the criminal trial etc. etc.).

The whole procedure of transmission of documents and updates will be predominantly ONLINE through the blog, without the need to physically visit our Offices, or via email and web videoconferences, or by setting a traditional telephone call or in person at one of our offices, virtually across Italy entirely, or in Greece or in Albany.

We opened a helpline and a web forum for passengers to exchange informations and advices on the possible compensations in regard of the shipwreck – fire Norman Atlantic

Contact us by phone or email now, NO COMMITMENT OF EXPENSES, free consultation, immediate responses of our lawyers, FULL ENGLISH SPOKENSPANISH, Greek and Albanian lawyers available.

 • Help line 24/h                        +39 340 2602504
 • email                                     info@agenzialegale.net
 • Fiumicino (operative office)           +39 06 89019172
 • Roma                                               (Avv. Massimiliano Gabrielli)
 • Milano                                             (Avv. Cesare Bulgheroni)
 • Biella                                               (Avv. Alessandra Guarini)
 • Spain                                               (Avv. Luis Felipe Garcia)

Fire of the “SORRENTO” ferry: HELPLINE for passengers

sorrento-incendio-grimaldiA new fire on another ferry flying the Italian flag happened today 04/28/2015 off Palma de Mallorca, exactly four months after the tragedy of the Norman Atlantic  28/12/2014: the ferry “Sorrento“, the same class of ro-ro pax, the same construction project and the same fire extended throughout the ferry but this time seems fortunately without loss of life and serious injuries. broke out in the morning the fire on board Sorrento Italian flag (property of the italian shipowner Grimaldi Lines), chartered to the Spanish Transmediterranea shortly after departure from the Spanish port of Palma de Mallorca.

Given the gravity of the situation which developed immediately on board, it was decided to abandon ship. The Spanish Ministry of Works said the captain did not initially want to evacuate the ferry but passengers and crew eventually left the burning boat in lifeboats.

All passengers and crew members were rescued by other ships discovered in the area, including the Italian ship “Puglia” Tirrenia owned, leased to the Spanish company Balearia.

exterior_sorrentoThe fire broke out juast as happened on the Norman Atlantic, in the garage, on the 4th deck of the ferry and has then expanded to other areas of the ship. Onboard were the crew of 45 people and 160 passengers, including 14 Italians, in addition to the load of cars and trucks. The rescue operation, which involved numerous ships, took place in Spanish waters and was coordinated from Madrid Iberian Coast Guard, with the help from Rome of the Italian Coast Guard, as the vessel flies the Italian flag.

Passengers can rely on our legal pool to claim damages immediately, to find the right choice and on legal action to be activated (civil and/or criminal) and receive the best care for the Maritime law actions.

We suggest you right now what to do, not only with a brief guide on how and when to make a claim, but how to get the maximum compensation, and a small handbook to follow, strong of the experience at the forefront of maritime disasters following the shipwreck of the Costa Concordia and Norman Atlantic:

WHAT TO DO, some early suggestions:

 1. Make a list of your goods (jewelry, electronic equipment, money, clothes, etc..) lost in the shipwreck.
 2. Retrieve travel documents (voucher email, travel agency etc..) and document any expenses incurred for travel and for repatriation.
 3. For those who have suffered injuries keep copies of medical certificates and expenses, however, as you get home go to your doctor for medical report of anxiety and psychological stress as PTSD or “post traumatic stress disorder”.
 4. Please contact our Law Agency office to send instantly and totally free of charge first letter for the damages request, to the Cruises Company (so-called letter of legal action), which breaks any prescription (there are not 10 days as you might have heard on Tv news, but it is preferable to send as soon as possible notice of your damages in order to effect the legal interests).
 5. In case of injury this shall be subject to criminal legal action and file a complaint within three months after the fact (recommended).
 6. Do not sign any reimbursement form or paper from the Grimaldi or Tansmediterranea lines companies
 7.  The whole procedure with our office will take place online, without the need to physically visit our Offices, via email and web video connections, or if you prefer by making an appointment in major cities of Spain, or at our offices in Milano, Rome or Fiumicino or most of Italian cities.

We have activated a BLOG WITH ALL THE WRECK INFO & NEWS and a Chatline for advice on compensation for Sorrento wreck


ABOUT US: We are a group of lawyers, experts in Ship & mass disaster, as pool “Giustizia per la Concordia” we have been leaders among the civil parties in the crime trial for the shipwreck of Costa Concordia, in which we are still engaged in defending a group of about one hundred passengers in hearings against Francesco Schettino, in the trial running on the Norman Atlantic fire out of the Greek coasts, and we are, as civil parties and prominent leaders, from the early stages of investigations in all Italian major criminal cases involving common interests to victims of personal injury (justice for asbestos victims) or for financial loss of mass numbers (justice for victims of crack SAI insurance), as in many other procedural steps to protect victims of mass disaster and serial damages.

CLICK TO WATCH THE VIDEO

 WHAT WE ARE DOING: as in the Norton Atlantic case, on the side of the civil requests of damages, we have already initiated procedures to request compensation for all passengers of the ferry that we are already assisting – sending formal requests for compensation for each of the survivors, while from the criminal investigation & trial point of view, we will immediately  file a first group of complaints to the Public Prosecutor in Greece, with requests to seize assets and goods of the two Companies involved, Grimaldi lines and Transmediterranea, to guarantee the compensation for damages to our clients. We are the only lawyers, up to the date, to have proposed in the Norman Atlantic case to the Public Prosecutor this important protection measure, for the victim’s future compensations, in the event that the insurance companies, for whatever reason, would try to refuse to pay. It is obviously fundamental to have the maximum possible adhesion from passengers,  to give on one hand greater impetus to our request to seize Companies’ assets, and in the other hand to be able – in this way – to ensure coverage through the seizure of assets  and trough our other initiatives in your favor. Check our LATEST NEWS from the top menu.

WHAT YOU NEED TO ACT FOR DAMAGE COMPENSATION: as the passengers list might be incomplete, you must be able to demonstrate that you were onboard of the Sorrento ship: even without the coupon ticket of Transmediterranea, it could be sufficient to prove your presence on board of one of the ships or helicopters that have rescued passengers; please keep all the receipts of the expenses you paid and need to pay and the medical certificates, please record the transfer and any further expenses in which you incurred to return home and to get medical opinions and visits; get yourself a certificate of a medical psychologist-psychiatrist about the state of anxiety and post traumatic stress (if present), preferably from a public medic institute. The time limit to file a  criminal complaint is of 90 days from the  moment of the sinking, but you should immediately start actions, sending a letter requesting damages and proposing our criminal complaints files. NOTE THAT THE TERM TO FILE A COMPLAINT IS 90 DAYS FROM THE FACT. 

WHAT WE PROVIDE YOU: the pool of “Giustizia per il Norman Atlantic” offers you a global and 360° legal assistance not only to get the maximum compensation, through our team of experienced attorneys with law firms present on virtually the entire territory in Italy, but we  also provided help to single survivors and groups of them to get back home forcing Anek Lines to ensure and pay for returns, and refund the costs of first needs, and we are providing more and more passengers informations and assistance to take a decision. We offer a full package of trust, even giving you the chance to get, for the forensic final report, the technical opinion of Prof. Giovanni De Girolamo, who is the leading expert of PTSD in Italy, already our consultant in the Costa Concordia’s case  and one of the experts appointed by our Ministries in catastrophic events such as Chernobyl, who will provide and examine the psychological consequences as a result of your participation in a highly traumatic experience such as the burning of the Sorrento or the Norman Atlantic and and being for 72 hours on top board, in harsh physical conditions, in order to relate effectively and targeting to be compensated in the right measure. Please note, You should consider that the compensation issue will involve some very peculiar matters, as maritime laws and connecting it to the crime investigations: as a result of a crime, intentional or not, the insurance and the involved companies might refuse to pay, until the end of the investigation phase, unless we push them through complaints and seizure actions. Not all the lawyers will be able to handle the case properly, and you should consider that Italy has the jurisdiction on the criminal procedure, so you might end up doubling the costs for an italian and uk/greece firm. The civil case option, that some greek law firm is suggesting, is at the moment the most unknown path, for timing and results. We have a specific experience on maritime & mass disaster, such as Concordia Shipwreck, and for this reason we are very confident on our means and on possibile choices for our client’s best results.

WHAT ARE THE LEGAL COSTS: we operate in a very clear and absolute transparent method, there is no need of any anticipated payment and we carry out the assistance without requesting any retainer and with zero costs for the Clients, the only expense that remains on your side is for medical certificates; obviously our lawyers do not work for free; the payment system is regulated as a contingency fees’ pact that predicts to leave to lawyers for their assistance a percentage of the amounts that will be earned as compensation in your favor.  For this case it is the best possible, virtuous and beneficial deal for the victims of the tragedy, since, without having to anticipate any expense or risk to pay thousands of euro in fees for legal actions, our lawyers will have to work to get the possible maximum compensations in your interest in the shortest time as possible. The assistance of our pool covers entirely any cost either for the phase out of court (letters and notices damages, negotiations, meetings, transactions, etc.) and either the actions that we are promoting and we intend to promote on behalf of all of our Clients (complaints, request for seizure, represent you as civil part in the criminal trial etc. etc.).

The whole procedure of transmission of documents and updates will be predominantly ONLINE through the blog, without the need to physically visit our Offices, or via email and web videoconferences, or by setting a traditional telephone call or in person at one of our offices, virtually across Italy entirely, or in Greece or in Albany.

We opened a helpline and a web forum for passengers to exchange informations and advices on the possible compensations in regard of the shipwreck – fire Norman Atlantic

Contact us by phone or email now, NO COMMITMENT OF EXPENSES, free consultation, immediate responses of our lawyers, FULL ENGLISH SPOKENSPANISH, Greek and Albanian lawyers available.

 • Help line 24/h                        +39 340 2602504
 • email                                     info@agenzialegale.net
 • Fiumicino (operative office)           +39 06 89019172
 • Roma                                               (Avv. Massimiliano Gabrielli)
 • Milano                                             (Avv. Cesare Bulgheroni)
 • Biella                                               (Avv. Alessandra Guarini)
 • Spain                                               (Avv. Luis Felipe Garcia)

Incendio sul traghetto italiano SORRENTO: risarcimento ai passeggeri

 

sorrento-incendio-grimaldiUn nuovo incendio su un altro traghetto battente bandiera italiana è avvenuto oggi 28.04.2015 a largo di Palma di Mallorca, esattamente 4 mesi dopo la tragedia del Norman Atlantic del 28.12.2014: il traghetto “Sorrento“, stessa classe di navi ro-ro Pax, stesso progetto di costruzione e stesso incendio esteso su tutta l’imbarcazione ma questa volta sembra per fortuna senza perdite umane e feriti gravi. E’ divampato in mattinata il fuoco a bordo della motonave Sorrento battente bandiera italiana (di proprietà dell’armatore Grimaldi Lines), noleggiata alla compagnia  spagnola Transmediterranea poco dopo la partenza dal porto spagnolo di Palma di Mallorca.

Vista la gravità della situazione da subito sviluppatasi a bordo, è stato deciso l’abbandono della nave. Tutti i passeggeri ed i membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo da altre navi accorse in zona, tra cui la nave italiana “Puglia” di proprietà Tirrenia, noleggiata alla compagnia spagnola Balearia

exterior_sorrentoL’incendio sarebbe divampato come sul Norman Atlantic nel locale garage, sul ponte 4 del traghetto e si è poi esteso ad altre aree della nave. A bordo c’erano l’equipaggio composto da 45 persone e 160 passeggeri, tra cui 14 italiani, oltre al carico di auto e camion.  L’intervento di soccorso, che ha coinvolto numerose navi, è avvenuto in acque spagnole ed è stato coordinato da Madrid dalla Guardia Costiera iberica, con il concorso da Roma della Guardia Costiera italiana, visto che il vascello batte bandiera italiana.

I passeggeri possono affidarsi al ns pool per reclamare da subito il risarcimento danni, orientarsi sulla scelta sulla azione legale da attivare (civile o penale) e ricevere la migliore assistenza per la scelta sul percorso legale.

Noi Vi suggeriamo sin da subito cosa fare, con un breve guida non solo su come e quando richiedere il risarcimento, ma come ottenere il massimo risarcimento, ed un piccolo vademecum da seguire, forti della esperienza in prima linea nei disastri marittimi a seguito del naufragio della Costa Concordia nel quale – a capo del pool di avvocati “Giustizia per la Concordia“, abbiamo rappresentato circa cento passeggeri nel processo penale contro il Comandante Schettino e siamo protagonisti delle azioni civili e risarcitorie per molti altri passeggeri che in precedenza si erano affidati ad agenzie per gestione dei sinistri, alle associazioni di categoria o dei consumatori, rimanendo tagliati fuori dal processo penale e dalle altre iniziative processuali in Italia che abbiamo promosso efficacemente da subito.

SIAMO INTERVENUTI NEL PROCESSO ROGO NORMAN PER CONTO DI UN VASTO GRUPPO DI PASSEGGERI Continua a leggere

FISSATA UDIENZA INCIDENTE PROBATORIO NORMAN ATLANTIC

Dopo lunga attesa, i Procuratori di Bari hanno finalmente  provveduto a depositare la richiesta di incidente probatorio, al fine di procedere attraverso i periti del tribunale, all’accesso alla nave ed esaminare, in contraddittorio con le altre parti processuali, tutto il materiale informatico e di indagine fin qui svolto. Ai periti sarà richiesto di accertare la natura dei malfunzionamenti del sistema antincendio e di tutti i sistemi in dotazione della motonave Norman Atlantic, l’osservanza della normativa in materia di sicurezza navale, di caricamento e rizzaggio degli automezzi, di effettiva chiusura dei garage durante la navigazione individuazione delle cause di insorgere dell’incendio e sua propagazione, la correttezza delle procedure di emergenza, evacuazione e tempistiche degli allarmi, oltre ai rilievi di natura strettamente tecnica funzionali alla successiva fase processuale.

Il GIP di Bari, Dott.ssa Alessandra Piliego, ha fissato udienza al 22 maggio 2015 per formulare i quesiti e conferire formalmente l’incarico al collegio peritale già nominato. Qualcuno dei periti o degli ausiliari sono nomi a noi già noti, per essere stati consulenti del PM o periti nel processo Concordia.

Il lungo elenco delle parti offese, riportate nella ordinanza di fissazione di udienza, è solo parziale perché non aggiornato con tutte le ulteriori querele-denunce depositate in tutta Italia da molti altri passeggeri solo da poco, in prossimità della scadenza del termine di tre mesi dal fatto, ed evidentemente non ancora giunte formalmente alla attenzione degli uffici giudiziari baresi. Questo però non deve preoccupare perché, anche in funzione del fatto che solo una parte dei passeggeri pare aver proposto querela, il Giudice delle Indagini Preliminari ha disposto la notifica della ordinanza che fissa l’udienza anche per pubblico proclamo, disponendone la pubblicazione ai fini della conoscibilità da parte di tutti gli interessati, anche sui siti istituzionali e con trasmissione alle agenzie di stampa.

norman-atlantic-sportellone[1]Attendiamo da molto e con impazienza questo momento per dare il via alle operazioni processuali, e che sembravano incredibilmente destinate a rimanere in sospeso ancora a lungo. La situazione, dobbiamo dire criticamente, pare essersi sbloccata solo a seguito delle pressioni, anche mediatiche, da ultimo evidentemente esercitate dalle compagnie Costa Crociere ed MSC, le quali lamentavano l’occupazione della banchina croceristica nel porto di Bari, da parte del relitto Norman Atlantic, dal sinistro e poco rassicurante aspetto e con all’interno ancora i TIR carichi di derrate alimentari in avanzato stato di decomposizione: per loro, insomma, un relitto scomodo e che puzza.

Sembrano dimenticare, però, che quel relitto custodisce ancora, con ogni probabilità, altri corpi senza vita dei passeggeri che non sono stati rinvenuti o che non erano neppure stati registrati in lista di imbarco, e che  da oltre 120 giorni molti parenti dei dispersi attendono di poter recuperare e portare a casa i resti dei loro familiari, o quantomeno sapere se una delle salme già rinvenute a bordo od in mare negli ultimi mesi appartiene al loro congiunto.

Lunedì presenteremo una istanza formale alla Procura di Bari affinché proceda senza ulteriori indugio al prelievo dei campioni biologici per accertamento del DNA sui familiari di alcuni dispersi che assistiamo, e che innanzitutto chiedono, anzi legittimamente pretendono, di sapere.

Al termine delle operazioni peritali, inoltre, sarà possibile procedere alla eventuale restituzione in favore degli aventi diritto, degli automezzi e dei beni personali non andati distrutti nell’incendio del 28.12.2014.

I nostri Avvocati Massimiliano Gabrielli, Cesare Bulgheroni ed Alessandra Guarini saranno in udienza il 22 maggio, innanzitutto per vigilare e tutelare il rispetto degli interessi delle parti offese, ma anche per valere da subito i diritti dei passeggeri, che ancora attendono ancora da parte delle compagnie una vera offerta.

Ad oggi, infatti, Anek Lines e Visemar non hanno effettuato alcun tipo di offerta concreta, sottraendosi ad un comportamento diligente ma, soprattutto doveroso, mettendo a disposizione una somma risarcitoria iniziale ed adeguata nei confronti dei familiari delle vittime, alcune delle quali, come nel caso degli autisti degli TIR, hanno lasciato mogli e bambini senza alcuna forma di sostentamento.

ALLEGHIAMO LA ORDINANZA INTEGRALE DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA DI INCIDENTE PROBATORIO

Norman Atlantic: l’Avv. Bulgheroni in Procura a Bari

cesare bullL’Avv. Cesare Bulgheroni del nostro pool si è recato oggi dì nuovo in Procura della Repubblica a Bari per incontrare i responsabili delle indagini sull’incendio del Norman Atlantic, tuttora in corso, al fine di verificare lo stato delle stesse e coordinare i prossimi appuntamenti; è previsto infatti per il giorno 28.04.2015 il conferimento di incarico ai consulenti della Procura per svolgere ulteriori esami ed accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p. nei confronti dei nuovi indagati (due membri equipaggio), nell’estrazione dei dati ed analisi dal sistema di rilevamento incendi (autosafe – fire alarm control panel) la cui centrale è collocata sulla plancia della nave ormeggiata in banchina a Bari, e nella estrazione dei dati contenuti nel telefono cellulare Samsung in uso al Comandante Argilio Giacomazzi la notte dell’incidente. Inoltre i PM di Bari dovranno decidere se procedere alle notifiche riguardo alla richiesta di incidente probatorio tramite pubblici proclami o con notifiche dirette a tutte le parti offese. Ad oggi ancora non è stata fissata la data di prima udienza per l’incidente probatorio che dovrebbe svolgersi quanto prima. Proseguono infine le operazione di identificazione delle vittime e di analisi DNA dei corpi rinvenuti a bordo ed in mare, ultimo caso circa due settimane fa ad Ostuni.

________

Mr. Cesare Bulgheroni, one of th lawyers of our pool went today again in the Prosecutor’s Office in Bari to meet the investigators on the case of Norman Atlantic, still in progress, in order to check the status of the same and coordinate the upcoming events; it is expected for the day 28/04/2015 the transfer of assignment to the consultants of the prosecutor to conduct further tests and technical assessments not repeatable art. 360 Code of Criminal Procedure against the new investigated (two crew members), data extraction and analysis from the fire detection system (Autosafe – fire alarm control panel) whose center panel lies on the bridge of the ship moored at the quay in Bari, and in the extraction of data from the Samsung phone in use to the Commander Argilio Giacomazzi the night of the accident. In addition, the PM of Bari will have to decide whether to make the notifications concerning the request for the probative evidence hearing through public proclamations or notifications direct to all offended parties. The date still has not been fixed for the first hearing in the recording of evidence procedure that should take place as soon as possible. Finally, it continue operation of victims identification and DNA analysis of the bodies found on board and at sea, the last event about two weeks ago in Ostuni.

LA SENTENZA CONCORDIA STABILISCE DIRITTI ANCHE PER I PASSEGGERI DEL NORMAN ATLANTIC

+++TAGLIO+++ GROSSETO: COSTA CONCORDIA TRIALIl nostro pool di legali che ha seguito il processo Concordia, ottiene la liquidazione più alta dei danni tra i passeggeri – senza infortuni fisici – della nave affondata all’isola del Giglio: il Tribunale di Grosseto in SOLO DUE ANNI DI PROCESSO, condanna a 16 anni di carcere il comandante Francesco Schettino e condanna Costa Crociere a pagare un risarcimento ai passeggeri che si erano costituiti come parti civili nel processo penale.

Liquidazione base di € 30.000,00, ma, SOLO PER I NOSTRI CLIENTI, i risarcimenti salgono fino a 50.000,00 euro a testa, circa il quintuplo della offerta originaria, dimostrando la qualità del nostro impegno e la convenienza di agire per danni nel processo penale.

Altri studi legali parlano di possibilità, noi facciamo i fatti ed abbiamo fatto la differenza. NESSUNO degli altri studi legali greci od internazionali ERA NEL PROCESSO PENALE CONCORDIA ed ha ottenuto risarcimenti come noi per questo caso. Nessuno. Hanno tutti chiuso le posizioni dei loro clienti con accordi molto inferiori.

IMG_6833E si tratta solo di un acconto provvisionale, soggetto a liquidazione definitiva in un giudizio civile dove poter dimostrare la presenza di danni ulteriori ottenendo la condanna a pagamento finale, come richiesto, di 150/300mila euro per ogni passeggero, in base alla diversa percentuale di danno biologico dimostrato da ognuno secondo le consulenze mediche dei nostri esperti.

 • Riconosciuto il diritto al risarcimento per danno subito per PTSD (post traumatic stress disorder) ai nostri assistiti, anche in assenza di particolari terapie farmacologiche e certificazioni mediche.
 • Riconosciuto il diritto al rimborso dei danni per la perdita di beni personali a bordo della nave
 • Riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali

IMG_6674Inutile sottolineare, al riguardo, che le aspettative di risarcimento dei passeggeri del Norman Atlantic sono oggettivamente e grandemente più alte di quelli della Costa Concordia, poichè la loro esperienza è stata, salvo rari casi, drammaticamente più intensa, sia da un punto di vista di stress psicologico e fisico, sia per la durata della esperienza catastrofica, durata fino a 72 ore in confronto alle poche ore in cui si è verificato il naufragio della Costa Concordia

In molti casi la perdita di beni di proprietà personale è stata infinitamente più alta, poichè non si trattava di una nave da crociera ma di un traghetto, dove le persone viaggiavano con le loro auto piene di tutti i loro oggetti e beni, e i molti autocarri trasportavano i loro preziosi carichi e anche gli spedizionieri hanno perso merce di enorme valore

Per i passeggeri del #NormanAtlantic, quindi, è urgente prendere parte da subito ai procedimenti penali in corso a Bari, e imparare dalla esperienza di altri: non commettete lo stesso errore di molti passeggeri della Concordia, che accettarono la proposta iniziale (11.00,00 euro) oppure sono rimasti tagliati fuori dal processo penale quando hanno deciso di seguire le associazioni consumatori o gli studi legali internazionali che li hanno illusi su risarcimenti milionari attraverso la class action o cause civili che ancora attendono una fine e non raggiungeranno mai questi livelli.

Attraverso la sentenza Concordia possiamo fare le seguenti considerazioni:

 • abbiamo ottenuto il riconoscimento del diritto dei passeggeri al risarcimento per PTSD da naufragio e non solo ai danni fisici
 • abbiamo messo in campo la richiesta di danni punitivi
 • abbiamo dimostrato che le offerte formulate dalle compagnie secondo i loro criteri (accordo con associazioni consumatori) sono inaccettabili, e sono stati condannati fino al quintuplo della offerta prendere o lasciare che venne formulata
 • abbiamo dimostrato alle compagnie assicurative che il processo penale non è un calvario infinito ed in solo due anni siamo arrivati alla condanna a pagare fino a 50mila euro come acconto provvisionale
 • abbiamo a che fare con la stessa compagnia assicurativa (P&I) della Costa Crociere e quindi le trattative terranno conto dei risultati che abbiamo ottenuto e di chi siamo
 • questa somma (50mila euro) sarà quindi, per il nostro pool che l’ha ottenuta come risultato provvisionale, il parametro iniziale per il risarcimento dei passeggeri del Norman Atlantic.

CONTATTATECI URGENTEMENTE PER INFORMAZIONI SULLE NOSTRE INIZIATIVE E CONDIZIONI 

CONCORDIA JUDGMENT ESTABLISH RIGHTS EVEN FOR PASSENGERS OF NORMAN ATLANTIC

IMG_6830Our pool of lawyers, who followed also the Concordia trial, gets the highest liquidation ever for damages to passengers – without physical injuries – of the  ship sunken out of the island of Giglio: the Court of Grosseto sentenced to 16 years in prison Captain Francesco Schettino and condemns Costa Cruises company to pay compensation to passengers who were constituted as civil parties in the criminal trial.

The Court of Grosseto, in ONLY TWO YEARS OF TRIAL, sentenced to 16 years in prison Captain Francesco Schettino and condemns Costa Cruises company to pay compensation to passengers who were constituted as civil parties in the criminal trial.

Liquidation basis of € 30.000,00, but ONLY FOR OUR CLIENTS, compensation rise up to euro 50.000,00 each, almost FIVE TIMES THE ORIGINAL OFFER ACCEPTED BY MOST PASSENGERS, demonstrating the quality of our efforts and the convenience of action for damages in the criminal trial.

IMG_6674Other law firms speak of possibilities, we DO the facts and we have made a difference. NO ONE of the Greek or the international law firms WAS IN CRIMINAL CONCORDIA TRIAL and has  obtained compensation like our clients in this case. No one. They all closed their client’s positions with minor negotiations.

And this is only a down payment as provisional, subject to the final settlement in a civil trial where we can demonstrate the presence of additional damage and get to the final condemn to pay, as requested, of 150/300 thousand euro per passenger, according to the different proportion of biological damage demonstrated by each one, according to medical advices from our experts.

 • Granted the right to compensation for damage suffered as PTSD (post traumatic stress disorder) to our clients, even in the absence of specific pharmacological therapies and medical certifications.
 • Granted the right to reimbursement of damages for loss of personal property on board the ship
 • Granted the right to the reimbursement of legal expenses

IMG_6817Needless to say, in this regard, that expectations of compensation for Norman Atlantic’s passengers are objectively and greatly higher than those of the Costa Concordia, as their experience was, except in rare cases, dramatically more intense, both from the point of view of psychological and physical stress, both for the duration of the catastrophic experience, lasting up to 72 hours compared to a few hours in which occurred the sinking of the Costa Concordia.

In many cases the loss of personal property is infinitely higher, since the N.A. was not a cruise ship but a ferry, with people traveling on their cars full of all their objects and goods, and many expensive transporting trucks and also shippers lost merchandise of enormous value

For passengers of #NormanAtlantic, therefore, it is urgent to participate immediately to the ongoing criminal proceedings in Bari, and learn from the experience of others: do not make the same mistake as many passengers of Concordia, who readily accepted an initial proposal (11.00,00 euro) or being cut off the criminal trial, as some decided to follow the consumer associations or international law firms who have deluded about compensation millionaires through the class action or civil cases that still await an end and never reach these levels.

Through the Concordia sentence we can make the following remarks:

 • We got the recognition of entitlement for passengers to grant a compensation for PTSD from a shipwreck, and not only to physical damage;
 • we deployed a request for punitive damages and we will once again in the NA case.
 • We have shown that the offers made by companies, according to their criteria (dealing on consumer associations) are unacceptable, and they were sentenced to up to five times the final offer (take or leave it) that Costa Crociere did.
 • We have demonstrated to the insurance companies that the criminal trial is not an infinite ordeal and in only two years we got them to pay up to 50 thousand euro as a provisional down payment, 5 times more.
 • We are dealing with the same insurance company (P&I) of Costa Crociere, and then the negotiations will have to take account of the results that we got, and who we are
 • This amount (50 thousand euro) will then, for our pool that has achieved provisional results, raise the initial parameter for Compensation for passengers of Norman Atlantic.

CALL FOR ANY INFO TO ACKNOWLEDGE OUR INITIATIVES, ACTION PATH, OR SHARE FEE CONDITIONS

Norman Atlantic investigation and probative procedure close to a crucial start

IMG_6571Prosecutors that are investigating on the Norman Atlantic case, as soon as the transfer of the ship from Brindisi to Bari will take place, will begin the process of trial evidence probative accident; it is important to proceed with the formalization of passengers positions to the Prosecutor’s office in Bari, presenting the complaints form that we have provided and we are sending on behalf of all our clients;  it is also urgent to start claims for passengers and victim’s relatives damage compensation for the disaster, through a letter of the law firm to the companies Visemar and Anek Lines, as well as insurance. Please contact us for a free and immediate advice.


I Pubblici Ministeri che indagano sul caso Norman Atlantic, non appena il trasferimento della nave da Brindisi a Bari avrà luogo, daranno il via al procedimento di incidente probatorio; è importante procedere alla formalizzazione delle posizioni dei passeggeri alla Procura della Repubblica di Bari, presentando la denuncia-querela che abbiamo fornito e stiamo inviando a nome di tutti i nostri clienti; è anche urgente avviare le richieste di risarcimento danni dei passeggeri e parenti delle vittime del disastro, attraverso una lettera dello studio legale alle società Visemar e Anek Lines, così come alle assicurazioni. Contattateci per una consulenza gratuita ed immediata.


Οι εισαγγελείς που ερευνούν την υπόθεση Norman Ατλαντικού, μόλις η μεταβίβαση του πλοίου από Πρίντεζι προς Μπάρι θα πραγματοποιηθεί, θα ξεκινήσει η διαδικασία της δίκης αποδεικτικών στοιχείων αποδεικτικής ατύχημα? είναι σημαντικό να προχωρήσει με την επισημοποίηση των επιβατών θέσεις στο γραφείο του Εισαγγελέα στο Μπάρι, παρουσιάζοντας τα παράπονα αποτελούν ότι έχουμε δώσει και στέλνουμε για λογαριασμό όλων των πελατών μας? είναι επίσης επιτακτική ανάγκη να αρχίσουν απαιτήσεις για τους επιβάτες και τους συγγενείς αποζημίωσης για ζημίες του θύματος για την καταστροφή, μέσα από μια επιστολή του δικηγορικού γραφείου για τις εταιρείες Visemar και Anek Lines, καθώς και ασφάλιση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για μια ελεύθερη και άμεση παροχή συμβουλών.


Prokurorët që po hetojnë mbi rastin Norman Atlantik, sa më shpejt transferimin e anijes nga Brindisi për në Bari do të zhvillohet, do të fillojë procesin e provave gjyq aksidenti dëshmuese; është e rëndësishme që të vazhdojë me formalizimin e udhëtarëve pozitave të zyrës së Prokurorit në Bari, duke paraqitur ankesat formë që ne kemi dhënë dhe ne jemi të dërguar në emër të të gjithë klientët tanë; ajo është gjithashtu urgjente për të filluar pretendimet për udhëtarët dhe të afërmit kompensimin viktimës dëmit për katastrofën, përmes një letre të firmës ligjit të kompanive Visemar dhe Anek Lines, si dhe sigurim. Ju lutemi të na kontaktoni për një këshillë të lirë dhe të menjëhershme.


Yer alacak Bari, Brindisi geminin transferi en kısa sürede, Norman Atlantik davayla ilgili soruşturma Savcılar, deneme kanıt delil kaza süreci başlayacak; bu şikayetleri sağladık ve tüm müşterilerimiz adına gönderme olduğunu formu sunulması, Bari Cumhuriyet Savcılığı’na yolcu pozisyonların resmileştirilmesi devam etmek önemlidir; o yolcu ve şirketlerin VISEMAR ve Anek Hatları hukuk firması bir mektupla felaket için kurbanın yakınları hasar tazminat, iddialarını, hem de sigorta başlatmak için de acil. Özgür ve acil tavsiye için bizimle irtibata geçiniz.


Les procureurs qui enquêtent sur l’affaire Norman Atlantique, dès que le transfert du navire de Brindisi à Bari aura lieu, vont commencer le processus de témoignage au procès accident probante; il est important de procéder à la formalisation des passagers postes au bureau du procureur de Bari, présentant les plaintes font que nous avons fourni et nous envoyer au nom de tous nos clients; il est également urgent de commencer revendications pour les passagers et les parents dommages la rémunération de la victime de la catastrophe, par une lettre du cabinet d’avocats pour les entreprises Visemar et Anek Lines, ainsi que l’assurance. Se il vous plaît nous contacter pour un conseil gratuit et immédiat.

I sopravvissuti del #NormanAtlantic su ALIVE – Rete4 Mediaset

Vincenzo-Venuto-3_thumbLa redazione del programma ALIVE – Storie di sopravvissuti, in onda SU RETE4 da aprile 2015, giunto alla sua terza edizione, condotto da Vincenzo Venuto e che si occupa di fatti di cronaca e storie di persone che sono sopravvissute a eventi ordinari o straordinari, come incidenti, catastrofi naturali o situazioni di grave pericolo, ci ha contattato perché dedicherà una puntata al caso del traghetto Norman Atlantic.

Sarà un reportage serio ed approfondito, che prevede la testimonianza del sopravvissuto (o dei sopravvissuti), dei familiari o dei testimoni presenti all’evento, dedicando grande attenzione alle operazioni di salvataggio ed alle esperienze umane vissute da chi è rimasto intrappolato a bordo della nave in fiamme. L’intervista avverrà attraverso una registrazione con una troupe che vi potrà raggiungere o attraverso il rimborso delle spese e trasferta a Roma.

I PASSEGGERI CHE SIANO INTERESSATI A PARTECIPARE AL REPORTAGE POSSONO CONTATTARCI PER ESSERE INSERITI NELLA LISTA DI POSSIBILI INTERVISTE CHE STIAMO FORNENDO ALLA REDAZIONE

Mr. Metaxopoulos to Eleftheros Typos: “It is better for the Greek victims to address Italian Lawyers with their case”.

Interview given by our partner in Athens Mr. Metaxopoulos to a major, widely distributed Greek newspaper (Eleftheros Typos).

“It is better for the Greek victims to address Italian Lawyers / to approach Italian Lawyers with their case”.

KET_2501_030_CMYK

KET_2501_031_CMYK

CLICK TO DOWNLOAD THE ARTICLE

Risarcimento danni Norman Atlantic: come fare!

norman atlantic in fiamme

Per i passeggeri della nave traghetto “Norman Atlantic”, della compagnia italiana di Bari “Visemar di Navigazione” e gestita dall’operatore marchigiano Agenzia Archibugi, colpita da un grave incendio a largo delle coste della Grecia, partito da Igoumenitsa e diretto ad Ancona, dopo la drammatica disavventura dell’abbandono nave in condizioni meteo particolarmente difficili, inizierà ora il calvario del risarcimento danni, della scelta sulla azione legale da attivare (civile o penale) e sulla scelta dell’avvocato a cui affidarsi.

Noi Vi suggeriamo sin da subito cosa fare, con un breve guida non solo su come e quando richiedere il risarcimento, ma come ottenere il massimo risarcimento, ed un piccolo vademecum da seguire, forti della esperienza in prima linea nei disastri marittimi a seguito del naufragio della Costa Concordia nel quale – a capo del pool di avvocati “Giustizia per la Concordia“, abbiamo rappresentato circa cento passeggeri nel processo penale contro il Comandante Schettino e siamo protagonisti delle azioni civili e risarcitorie per molti altri passeggeri che in precedenza si erano affidati ad agenzie per gestione dei sinistri, alle associazioni di categoria o dei consumatori, rimanendo tagliati fuori dal processo penale e dalle altre iniziative processuali in Italia che abbiamo promosso efficacemente da subito.

SIAMO GIA INTERVENUTI NEL ROGO NORMAN PER CONTO DI UN GRUPPO DI PASSEGGERI Continua a leggere

Gli Avvocati della Concordia assistono i passeggeri della Norman Atlantic

cropped-costa-concordia1LA NAZIONE (fonte ansa), 30 dicembre 2014 – «Stiamo fornendo assistenza anche noi di ‘Giustizia per la Concordia‘ presentando ulteriore querela per omissione di soccorso e abbandono di incapaci». Così gli avvocati dei naufraghi della Costa Concordia, riuniti nel pool ‘Giustizia per la Concordia’, intervengono anche a favore dei passeggeri del traghetto Norman Atlantic.

In una nota diffusa stasera i legali parlano di naufraghi «abbandonati a loro stessi», aggiungendo che «non sono garantiti alloggio e rimpatrio». «Solo per chi è su navi militari – aggiunge l’avvocato Massimiliano Gabrielli di Roma – la prefettura di Bari offre un centro di accoglienza», mentre gli «abiti asciutti sono forniti solo da un convento». Inoltre, si legge ancora nella stessa nota, «Visemar e Anek Lines sono totalmente irreperibili per assistenza e informazioni» e, sempre secondo questo gruppo di avvocati, «l’unità di crisi è nella disorganizzazione più totale, non sapevano nemmeno dove erano alcuni dei passeggeri che stiamo coordinando, sbarcati da elicotteri militari. Un passeggero su San Giorgio secondo loro era disperso».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ NORMAN ATLANTIC: ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ NORMAN ATLANTIC: ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Για τους επιβάτες και το προσωπικό του πλοίου Norman Atlantic, ιδιοκτησία του στόλου της εταιρίας “Visemar di Navigazione” και υπό διαχείριση της εταιρίας Agenzia Archilbugi, που καταστράφηκε λόγω πυρκαγιάς λίγο έξω από τις ελληνικές ακτές, μόλις ξεκινάει η περιπέτεια για την αξίωση αποζημίωσης και η δύσκολη επιλογή της κατάλληλης νομικής οδού (αστικό ή ποινικό δίκαιο) και δικηγορικής εταιρίας, που θα αναλάβει τη διαχείριση μιας τόσο δύσκολης υπόθεσης. Τι μπορείτε να κάνετε για να λάβετε τη μέγιστη δυνατή αποζημίωση; Λόγω της συμμετοχής και εμπειρίας μας στην περίπτωση του ναυαγίου «Costa Concordia» μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εγείρετε αξιώσεις για σωματικές και υλικές βλάβες , αποζημίωση για απώλεια περιουσιακών στοιχείων, δαπάνες μεταφοράς, αποζημίωση για μη ολοκλήρωση του πακέτου διακοπών κλπ. Έχουμε εκπροσωπήσει στο παρελθόν 100 επιβάτες στην ποινική δίκη κατά του Καπετάνιου του Costa Concordia, κ.Schettino και έχουμε συμβουλέψει εκατοντάδες άλλους επιβάτες σχετικά με αγωγέnorman atlantic in fiammeς που είχαν κατατεθεί είτε από άλλους δικηγόρους ή από ενώσεις καταναλωτών, που αρχικά δεν αποκλείσθηκαν από την ποινική δίκη αλλά με τη συμβολή μας καταφέραμε να τους εκπροσωπήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Μην απευθυνθείτε σε Ενώσεις Καταναλωτών και δικηγόρους που δεν έχουν πείρα στο ναυτικό δίκαιο. Μην συμμετέχετε σε ομαδικές αγωγές. Η αποδοτικότερη λύση είναι να προσφύγετε ατομικά ενώπιον των δικαστηρίων για όσες βλάβες έχετε υποστεί. Πολλές δικηγορικές εταιρίες και σύνδεσμοι καταναλωτών δηλώνουν δημόσια πως οι ομαδικές αγωγές είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να διεκδικήσει ο επιβάτης αποζημίωση και μάλιστα προσδιορίζουν ήδη την αποζημίωση σε 10.000€ τουλάχιστον. Πιστεύουμε ότι οι αποζημιώσεις θα είναι υψηλότερες στην περίπτωση του Norman Atlantic καθώς υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες, όπως η εγκατάλειψη του πλοίου εν πλω σε σφοδρή κακοκαιρία (7-8 μποφόρ) που καθιστούσε τις προσπάθειες διάσωσης και περισυλλογής των ναυαγών εξαιρετικά δυσχερή. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των επιβατών αποδεικνύουν την ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση: «Καιγόμαστε και βυθιζόμαστε, κανείς δεν μπορεί να μας σώσει», «Βοήθεια, είμαστε στο πλοίο ολομόναχοι», «Τα παπούτσια μας λιώνουν από τα φλεγόμενα πατώματα». Περίπου 150 άτομα διασώθηκαν από τις σωσίβιες λέμβους του Norman Atlantic, αλλά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών η μεταφορά προς τα ελληνικά διασωστικά πλοία ήταν πολύ δύσκολη έως ακατόρθωτη. Πολλές από τις σωσίβιες λέμβους καήκαν από την φωτιά. Παράλληλα κάποια ελικόπτερα της ελληνική αεροπορίας προσπαθούσαν να διασώσουν μερικούς από τους 512 συνολικά επιβαίνοντες στο πλοίο. Όλοι οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση από συμβατική ευθύνη της πλοιοκτήτριας εταιρίας, αλλά δικαιούνται και αποζημίωση για τις τυχόν παραβάσεις των προδιαγραφών των κανονισμών ασφαλείας καθώς και για τυχόν πλημμέλεια της πλοιοκτήτριας εταιρίας σχετικά με την ασφαλή προετοιμασία του πληρώματος για παρόμοιες καταστάσεις. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επιδράσουν αυξητικά ως προς το ύψος της αποζημίωσης, κατά τη θεωρία της τιμωρητικής αποζημίωσης ή punitive damages , όπου σύμφωνα με το Δίκαιο των ΗΠΑ, επιπροσθέτως της τυπικής αποζημίωσης για βλάβες το δικαστήριο επιδικάζει τιμωρητική αποζημίωση ώστε να αποτρέψει την εταιρία από μελλοντικές τέτοιες εγκληματικές παραλείψεις. Γιατί η ομαδική αγωγή δεν ενδείκνυται; Μπορείτε να προστατέψετε τα δικαιώματά σας και να λάβετε την υψηλότερη δυνατή αποζημίωση. Οι ομαδικές αγωγές ενδείκνυται όταν πολλοί ενάγοντες για τους ίδιους λόγους απαιτούν μια μετριοπαθή αποζημίωση κάνοντας χρήση ενός δικηγόρου συλλογικά με σκοπό τη μείωση των εξόδων και αμοιβών. Η ζημία που προκύπτει από την εν πλώ πυρκαγιά στο Norman Atlantic δεν συνιστά μια τυπική περίπτωση αποζημίωσης κατά τις συνήθεις διαδικασίες των ενώσεων καταναλωτών κλπ. Η ατομική προσφυγή δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν όλα τα ένδικα μέσα και να μην περιοριστεί ο ενάγων στην ελάχιστη αποζημίωση που συνήθως επιδικάζουν τα δικαστήρια σε περιπτώσεις ομαδικών αγωγών. Εξειδικευόμαστε στη μεσολάβηση και στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, η οποία ενδείκνυται για τη γρήγορη και άμεση εξασφάλιση αποζημίωσης απευθείας από την πλοιοκτήτρια εταιρία. Η εταιρία μας διαθέτει έμπειρους νομικούς συμβούλους και συνεργάτες στην Ιταλία (Ρώμη, Μιλάνο, Φιουμιτσίνο) με εξειδικευμένη γνώση κυρίως όσον αφορά τη Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους. Για παράδειγμα, δίνεται η δυνατότητα βάσει της Σύμβασης των Αθηνών, σε περιπτώσεις αγωγής αποζημίωσης για σωματική βλάβη και θάνατο, ο ενάγων να επιλέξει την πιο ευνοϊκή δικαιοδοσία, δηλαδή την Ιταλική. Το εισιτήριο της κρουαζιέρας αναφέρει πως το Ιταλικό Δίκαιο ισχύει. Σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών ο Ιταλικός Νόμος παρέχει πιο εκτεταμένα μέσα θεραπείας σε σχέση με τον Ελληνικό Νόμο. Το να βασιστείτε σε ενώσεις καταναλωτών, να εμπιστευθείτε αλλοδαπές δικηγορικές εταιρίες ή δικηγόρους που δεν ειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στον διπλασιασμό των δικαστικών εξόδων και των χρεώσεων ανά ώρα που θα βαρύνουν οικονομικά εσάς. Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ακόμα ότι κάποιες μεγάλες εταιρίες ανά τον κόσμο απλά θα παρακάμψουν τους πελάτες τους στην ιταλική ένωση καταναλωτών, η οποία συνδέεται με δικηγόρους και ιταλικές δικηγορικές εταιρίες, προσπαθώντας να συγκεντρώσουν ικανό αριθμό ατόμων ώστε να καταθέσουν ομαδική αγωγή και θα σας ζητήσουν το μέγιστο των εξόδων επί της ομαδικής αγωγής με βάση υπολογισμού το ποσοστό του αμερικάνικου νομικού συστήματος: 40% των χρημάτων που θα κερδίσετε με την αγωγή! Επομένως, με το να καταθέσετε την ομαδική αγωγή μαζί τους, θα δώσετε τα χρήματά Σας στα διεθνή δικηγορικά γραφεία, στις ενώσεις καταναλωτών και στις ιταλικές δικηγορικές εταιρίες. Το δικηγορικό μας γραφείο στην Ιταλία (με γραφεία στο Μιλάνο, στη Ρώμη και στο Φιουμιτσίνο) αποτελείται από μία ομάδα πλήρως αγγλομαθών δικηγόρων, ειδικών σε υποθέσεις αποζημιώσεων σε περιπτώσεις ναυαγίων και στο ναυτικό δίκαιο, που εξασκούν το δίκαιο του τουρισμού και των ταξιδίων, καθώς και ειδικών στη μεσολάβηση. Χειριζόμαστε καθημερινά υποθέσεις είτε αστικής είτε/ και ποινικής δικαιοδοσίας σε ζητήματα αποζημιώσεων και ναυτικά θέματα. Για τη διεξαγωγή μίας υποθέσεως στην Ιταλία απαιτείται Ιταλός δικηγόρος που θα λάβει μέρος στη δίκη, επομένως αν ήδη έχετε κάποιον δικηγόρο που εμπιστεύεστε στη χώρα σας μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί του, να χειριστούμε την υπόθεση υπό τις υποδείξεις του και να οδηγήσουμε την υπόθεση με την εμπειρία μας στο ιταλικό δίκαιο και την πρακτική στα εγχώρια δικαστήρια. Η εταιρία δεν έχει ακόμα επίσημα ανακοινώσει το πλήρες πακέτο αποζημίωσης για τους επιβαίνοντες στο πλοίο κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 1. Φτιάξτε μία λίστα όλων των πραγμάτων σας (κοσμήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, χρήματα, ρούχα κτλ) που χάθηκαν στο ναυάγιο. 2. Αναζητήστε τα ταξιδιωτικά έγγραφα (παραστατικό του ταξιδιού από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – e-mail-, ταξιδιωτικό πρακτορείο κτλ) και καταγράψτε όλα τα έξοδα ταξιδιού και επαναπατρισμού που κάνατε. 3. Για όσους από εσάς τραυματιστήκατε, κρατείστε αντίγραφα ιατρικών πιστοποιητικών και εξόδων, ενώ μετά την επιστροφή σας επισκεφθείτε το γιατρό σας για να εκδώσει ιατρική γνωμάτευση για άγχος και ψυχολογικό στρες οφειλόμενο σε «διαταραχή μετατραυματικού στρες» (PTSD). 4. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τη δικηγορική μας εταιρία προκειμένου να στείλετε αμέσως και εντελώς δωρεάν ένα πρώτο έγγραφο με το οποίο θα ζητάτε αποζημίωση στην πλοιοκτήτρια (στο εξής έγγραφο δικαστικής διεκδίκησης), το οποίο διακόπτει κάθε παραγραφή ή και αποσβεστική προθεσμία (δεν πρόκειται για 10 ημέρες, όπως ίσως ακούσατε στις ειδήσεις στην τηλεόραση, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι προτιμότερο να στείλετε το συντομότερο δυνατό το έγγραφο με τη ζημία που υπεστήκατε ώστε να εκκινήσει η νόμιμη τοκοφορία). 5. Σε περίπτωση τραυματισμού, αυτός υπόκειται στην ποινική διαδικασία και πρέπει να καταθέσετε έγκληση μέσα σε τρεις μήνες από το συμβάν (συστήνεται). 6. Η όλη διαδικασία με το γραφείο μας θα λάβει χώρα διαδικτυακά, χωρίς να απαιτείται η φυσική σας παρουσία στα γραφεία μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) και μέσω διασυνδέσεων με κάμερα στο διαδίκτυο. Άλλως αν το προτιμάτε, μέσω προσωπικής συνάντησης στα γραφεία μας στο Μιλάνο, στη Ρώμη ή στο Φιουμιτσίνο ή και στις περισσότερες ιταλικές πόλεις. 7. Έχουμε ανοίξει μία γραμμή επικοινωνίας για συμβουλές αποζημιώσεως στην περίπτωση του ναυαγίου Concordia. ΠΡΟΣΟΧΗ: προσωπική παρουσία δεν απαιτείται εκτός σπάνιων και ειδικών περιπτώσεων. Δεν πιστεύουμε έτσι κι αλλιώς ότι θα οδηγηθούμε σε δίκη, καθώς η πιθανότητα συμβιβασμού που θα προκύψει από τη διαδικασία της μεσολάβησης, ενισχύεται από την ποινική υπόθεση και τα αποτελέσματα των ερευνών. Έτσι, το γραφείο μας εξουσιοδοτείται να λειτουργεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, με ειδικές συνδέσεις βίντεο, πολύ εύκολες στη χρήση. Όλες οι αιτήσεις, τα έγγραφα και οτιδήποτε χρειαστεί θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, θα σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα, ή στην περίπτωση των πρωτότυπων εγγράφων μέσω ταχυδρομείου. Πιστεύουμε ότι όλοι οι επιβάτες θα δικαιούνται αποζημίωσης διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD), επομένως είναι καλό να αποκτήσετε μία γνωμάτευση ειδικού ιατρού κατά την επιστροφή σας και να κρατήσετε όλες τις αποδείξεις στο όνομά σας. Προκειμένου να προχωρήσουμε προς όφελός σας, είναι επείγον να στείλετε την επιστολή στην οποία θα αξιώνετε τις καταγραφείσες ζημίες, αν δεν το έχετε ήδη πράξει. Αυτό θα είναι χωρίς καμία χρέωση, όπως και όλες οι άλλες δικές μας πρωτοβουλίες για λογαριασμό σας, καθώς λειτουργούμε υπό τη βάση κοινής συμφωνίας, ότι εάν δεν πάρετε τα λεφτά σας δεν θα αναζητήσουμε τα έξοδα και τις χρεώσεις μας. Είναι τόσο απλό. Εμείς θα πρέπει να έχουμε αντίγραφο του εισιτηρίου σας και κατόπιν αυτού θα λάβετε από εμάς όλα τα έγγραφα: ερωτηματολόγια, την αναφορά και το συμφωνητικό. Λάβετε παρακαλώ υπόψη σας ότι το γραφείο μας κάνει μία σημαντική προσπάθεια να συγκεντρώσει όλες τις λεπτομέρειες από τους επιβάτες και τις αρχές, προκειμένου να καταθέσει μήνυση για όλους τους πελάτες μας, διότι πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να ανοίξει ο δρόμος προς την αλήθεια για το τι συνέβη και για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας προκειμένου να επιτευχθούν υψηλές αποζημιώσεις. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα εμπιστευθείτε κυρίως την αφοσίωσή μας στο συμφέρον σας. Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα, χωρίς δέσμευση χρέωσης, για δωρεάν συμβουλές και άμεσες απαντήσεις!

CONTACT US FREE OF CHARGE FOR ASSISTANCE

Hot line ENGLISH SPOKEN +39 340 2602504 +39 06 39741015 +39 06 89019172 info@agenzialegale.net Roma (Avv. Massimiliano Gabrielli) Milano (Avv. Cesare Bulgheroni) Biella (Avv. Alessandra Guarini)

Kriton Metaxopoulos Managing Partner Greece A. & K. METAXOPOULOS & PARTNERS LAW FIRM T: +30 210 7257614, +30 210 7257611 Web: http://www.metaxopouloslaw.gr

CLICK TO WATCH THE VIDEO