Archivi tag: probative accident

NORMAN ATLANTIC ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

IMG_7327Οι ανακριτικές διαδικασίες που αφορούν το τραγικό ναυάγιο του Norman Atlantic εισέρχονται πλέον, μετά από αρκετούς μήνες και χάρη στην πίεση που ασκήθηκε τόσο από τους πληρεξουσίους δικηγόρους θυμάτων και επιβατών όσο και από τον Ιταλικό τύπο (με σειρά επικριτικών δημοσιευμάτων), σε ουσιαστική και κρίσιμη για ην εξέλιξη της όλης διαδικασίας φάση.

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από το υπ. αριθ. 20598/14 έγγραφο του Δικαστηρίου του Bari (Τμήμα Προκαταρκτικής Έρευνας) εκδόθηκε ήδη και κοινοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (κατηγορούμενοι , μηνυτές κλπ.) ειδοποίηση για τη διεξαγωγή αποδεικτικής διαδικασίας/πραγματογνωμοσύνης για το πλοίο Norman Atlantic.

ELT_18042015-1Συγκεκριμένα, η Δικαστής  Alessandra Piliego του Δικαστηρίου του Μπάρι, έχοντας λάβει το αίτημα του Εισαγγελέα προς διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης με σκοπό τη διερεύνηση της λειτουργικότητας του εξοπλισμού του πλοίου, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας, το κλείσιμο των γκαράζ του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, την έρευνα των αιτιών της πυρκαγιάς και της εξάπλωσής της, τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκκένωση και η διάσωση,

ΔΕΧΘΗΚΕ το αίτημα του Εισαγγελέως,

ΔΙΟΡΙΣΕ ομάδα 5 πραγματογνωμόνων (πολλοί από τους οποίους εκτέλεσαν χρέη πραγματογνώμονα και στην υπόθεση  του ναυαγίου του Costa Concordia) και

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕ την ανάθεση της πραγματογνωμοσύνης και τη σαφή διατύπωση των ερωτημάτων στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν, στις 22.05.2015 στο Δικαστήριο του Μπάρι στις 9.30 π.μ.

Επίσης, διατάσσει την κοινοποίηση αυτού του εγγράφου σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, περιλαμβανομένων και των επιβατών και μάλιστα (και) με δημόσιο τρόπο (δημοσίευση σε ιστότοπους κλπ.).

EFSYN_23042015-1Οι δικηγόροι του pool Giustizia per Norman Atlantic με τους οποίους συνεργαζόμαστε στενά θα παραστούν στη σχετική ακρόαση εκπροσωπώντας τις οικογένειες θυμάτων και τους επιβάτες για τους οποίους έχουν ήδη υποβάλει μηνύσεις και θα καλέσουν εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου τις εγκαλούμενες εταιρίες ΑΝΕΚ και VISEMAR να υποβάλουν επίσημα σοβαρές προτάσεις αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης των οικογενειών των θυμάτων και των επιβατών, ανταποκρινόμενες στις τραγικές συνθήκες του ατυχήματος , ενώ την επόμενη εβδομάδα (και πάντως πριν τις 22/05/2015) θα υποβάλουν εκ νέου αίτημα στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τη λήψη δείγματος DNA από μέλη των οικογενειών αγνοουμένων του τραγικού ναυαγίου.

REALNEWS_19042015-1Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ως άνω πραγματογνωμοσύνης θα καταστεί δυνατή και η αναμενόμενη από καιρό επιστροφή στους επιβάτες του Norman Atlantic και όσων προσωπικών αντικειμένων και οχημάτων τους ανήκουν και δεν καταστράφηκαν από την εκδηλωθείσα το πλοίο πυρκαγιά.

                                                                                                 Κρίτων Μεταξόπουλος                                                                                               Δικηγόρος, LL.M.

Norman Atlantic investigation and probative procedure close to a crucial start

IMG_6571Prosecutors that are investigating on the Norman Atlantic case, as soon as the transfer of the ship from Brindisi to Bari will take place, will begin the process of trial evidence probative accident; it is important to proceed with the formalization of passengers positions to the Prosecutor’s office in Bari, presenting the complaints form that we have provided and we are sending on behalf of all our clients;  it is also urgent to start claims for passengers and victim’s relatives damage compensation for the disaster, through a letter of the law firm to the companies Visemar and Anek Lines, as well as insurance. Please contact us for a free and immediate advice.


I Pubblici Ministeri che indagano sul caso Norman Atlantic, non appena il trasferimento della nave da Brindisi a Bari avrà luogo, daranno il via al procedimento di incidente probatorio; è importante procedere alla formalizzazione delle posizioni dei passeggeri alla Procura della Repubblica di Bari, presentando la denuncia-querela che abbiamo fornito e stiamo inviando a nome di tutti i nostri clienti; è anche urgente avviare le richieste di risarcimento danni dei passeggeri e parenti delle vittime del disastro, attraverso una lettera dello studio legale alle società Visemar e Anek Lines, così come alle assicurazioni. Contattateci per una consulenza gratuita ed immediata.


Οι εισαγγελείς που ερευνούν την υπόθεση Norman Ατλαντικού, μόλις η μεταβίβαση του πλοίου από Πρίντεζι προς Μπάρι θα πραγματοποιηθεί, θα ξεκινήσει η διαδικασία της δίκης αποδεικτικών στοιχείων αποδεικτικής ατύχημα? είναι σημαντικό να προχωρήσει με την επισημοποίηση των επιβατών θέσεις στο γραφείο του Εισαγγελέα στο Μπάρι, παρουσιάζοντας τα παράπονα αποτελούν ότι έχουμε δώσει και στέλνουμε για λογαριασμό όλων των πελατών μας? είναι επίσης επιτακτική ανάγκη να αρχίσουν απαιτήσεις για τους επιβάτες και τους συγγενείς αποζημίωσης για ζημίες του θύματος για την καταστροφή, μέσα από μια επιστολή του δικηγορικού γραφείου για τις εταιρείες Visemar και Anek Lines, καθώς και ασφάλιση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για μια ελεύθερη και άμεση παροχή συμβουλών.


Prokurorët që po hetojnë mbi rastin Norman Atlantik, sa më shpejt transferimin e anijes nga Brindisi për në Bari do të zhvillohet, do të fillojë procesin e provave gjyq aksidenti dëshmuese; është e rëndësishme që të vazhdojë me formalizimin e udhëtarëve pozitave të zyrës së Prokurorit në Bari, duke paraqitur ankesat formë që ne kemi dhënë dhe ne jemi të dërguar në emër të të gjithë klientët tanë; ajo është gjithashtu urgjente për të filluar pretendimet për udhëtarët dhe të afërmit kompensimin viktimës dëmit për katastrofën, përmes një letre të firmës ligjit të kompanive Visemar dhe Anek Lines, si dhe sigurim. Ju lutemi të na kontaktoni për një këshillë të lirë dhe të menjëhershme.


Yer alacak Bari, Brindisi geminin transferi en kısa sürede, Norman Atlantik davayla ilgili soruşturma Savcılar, deneme kanıt delil kaza süreci başlayacak; bu şikayetleri sağladık ve tüm müşterilerimiz adına gönderme olduğunu formu sunulması, Bari Cumhuriyet Savcılığı’na yolcu pozisyonların resmileştirilmesi devam etmek önemlidir; o yolcu ve şirketlerin VISEMAR ve Anek Hatları hukuk firması bir mektupla felaket için kurbanın yakınları hasar tazminat, iddialarını, hem de sigorta başlatmak için de acil. Özgür ve acil tavsiye için bizimle irtibata geçiniz.


Les procureurs qui enquêtent sur l’affaire Norman Atlantique, dès que le transfert du navire de Brindisi à Bari aura lieu, vont commencer le processus de témoignage au procès accident probante; il est important de procéder à la formalisation des passagers postes au bureau du procureur de Bari, présentant les plaintes font que nous avons fourni et nous envoyer au nom de tous nos clients; il est également urgent de commencer revendications pour les passagers et les parents dommages la rémunération de la victime de la catastrophe, par une lettre du cabinet d’avocats pour les entreprises Visemar et Anek Lines, ainsi que l’assurance. Se il vous plaît nous contacter pour un conseil gratuit et immédiat.